Harmonogram prac

Załącznik  nr 2 do uchwały Nr 1540/269/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013

Harmonogram prac nad
Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030

Lp.

Wyszczególnienie zadań

Termin

1.

Opracowanie i przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, wraz z powołaniem Konsultanta, Komitetu Sterującego i Zespołu Zadaniowego.

II - III kwartał 2013

2.

Konsultacje i analizy zakresu planowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

III kwartał  2013

3.

Prace analityczne, warsztatowe, opracowanie ekspertyz i studiów.

IV kwartał 2013
- I kwartał 2014

4.

Opracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

I - II kwartał 2014

5.

Opiniowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego  do roku 2030 przez Komisje merytoryczne Sejmiku Województwa Śląskiego.

II - III kwartał 2014

6.

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

IV kwartał 2014
- I kwartał 2015

7.

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko.

8.

Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz                    z Prognozą oddziaływania na środowisko.

I kwartał 2015

9.

Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji.

I kwartał 2015

10.

Opracowanie ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

II kwartał 2015

11.

Uchwalenie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich  Województwa Śląskiego do roku 2030.

II kwartał 2015

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu