Zasady i tryb opracowania

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1540/269/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia 9 lipca 2013

Zasady i tryb opracowania
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030

1. Zasady ogólne.

Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 będzie wykonana we współpracy Wydziałów: Terenów Wiejskich i Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Strategii pozwoli na pełną analizę oraz ocenę stanu zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa śląskiego oraz będzie pełnić rolę dokumentu nadrzędnego w stosunku do innych opracowań i programów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich tworzonych w kolejnych latach w województwie śląskim po 2014 roku.

Dokument zawierać będzie analizy uwarunkowań, prognozowanie oraz ustalenia strategiczne dla obszarów wiejskich całego województwa śląskiego.

Proces opracowywania Strategii prowadzony będzie w oparciu o zasadę partnerstwa, tzn. wprowadzane zapisy będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych i partnerami społeczno-gospodarczymi.

Dokument będzie miał charakter długoletni, uwzględniający warunki funkcjonowania i prognozy rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego.

2. Zadania organów samorządu Województwa Śląskiego w pracach nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Sejmik Województwa Śląskiego:

 • opiniuje poprzez swoje Komisje, właściwe w zakresie opracowywanego dokumentu, przedłożone założenia programowe oraz projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • uchwala Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku2030.

Zarząd Województwa Śląskiego:

 • opracowuje założenia programowe Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • przedstawia Komisjom Sejmiku, właściwym w zakresie opracowywanego dokumentu, założenia programowe oraz projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • przygotowuje projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • konsultuje opracowany projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich ze społeczeństwem oraz jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami społeczno-gospodarczymi,
 • przygotowuje Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Strategii,
 • przedkłada Sejmikowi Województwa Śląskiego do uchwalenia projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. 

3. Zadania Zespołów powołanych do prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Zarząd Województwa powoła Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, którego zadaniem będzie:

 • nakreślenie głównych kierunków prac nad Strategią,
 • opiniowanie założeń programowych oraz projektu Strategii,
 • czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac.

Zarząd Województwa powoła Konsultanta, który m.in.:

 • prowadzi nadzór merytoryczny nad zapisami Strategii,
 • prowadzi konsultacje metodologiczne procesu opracowania Strategii,
 • prowadzi warsztaty w ramach prac nad Strategią,
 • kieruje pracami powołanych w ramach opracowywania Strategii zespołów,
 • uczestniczy w konsultacjach społecznych projektu Strategii.

W pracach nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, uczestniczyć będzie powołany przez Zarząd Województwa:

Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, który m.in.:

 • uczestniczy w warsztatach w ramach opracowywania Strategii,
 • ustala zakres opracowania Strategii,
 • opiniuje zapisy Strategii.
 • zbiera dane oraz informacje niezbędne do opracowania Strategii,
 • analizuje dane statystyczne oraz weryfikuje materiały i dokumenty pod kątem ich znaczenia dla rozwoju obszarów wiejskich regionu,
 • dokonuje redakcji i syntezy diagnozy, wizji oraz celów strategicznych Strategii,
 • bada zgodność zapisów Strategii z dokumentami strategicznymi poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego,
 • obsługuje prace Komitetu Sterującego,
 • redaguje założenia programowe oraz projekt Strategii.

W pracach nad przygotowaniem Strategii uczestniczyć, w miarę potrzeb, będą robocze zespoły tematyczne, składające się ze specjalistów z określonych dziedzin. Do prac w ramach planowanych warsztatów mogą być zapraszani konsultanci i eksperci zewnętrzni.

4. Zasady i tryb współpracy w ramach opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Opracowanie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 będzie wykonane we współpracy Wydziałów: Terenów Wiejskich i Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto Samorząd Województwa Śląskiego w ramach opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi, instytucjami pracującymi na rzecz obszarów wiejskich, samorządami terytorialnymi oraz szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych oraz konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) zostanie umieszczony projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, a także najważniejsze informacje dotyczące prac nad Strategią. 

5. Etapy opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Etap pierwszy polega na przeprowadzeniu konsultacji i analiz, pozyskaniu ekspertyz tematycznych w celu ustalenia zakresu planowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Etap drugi polega na:

 • sporządzeniu diagnozy stanu obecnego obszarów wiejskich w województwie,
 • sporządzeniu analizy np. metodą SWOT, uwzględniającej nowe tendencje, szanse, zagrożenia i wyzwania rozwojowe oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu.

Etap trzeci polega na wypracowaniu:

 • priorytetów rozwoju obszarów wiejskich,
 • celów strategicznych,
 • kierunków działań,
 • przedsięwzięć niezbędnych do realizowania zapisów Strategii.

Etap czwarty polega na opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko.

Etap piąty polega na uchwaleniu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2030 oraz prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu