Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2030

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego

Uchwała nr 1065/256/ IV/ 2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21 maja 2013 roku

w sprawie  

przystąpienia do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 5, art. 14 ust.1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).  

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1 

Przystąpić do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.