Strategia Śląskie 2020+ - uzasadnienie i podsumowanie

Zarząd Województwa Śląskiego informuje,

że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. przyjęta została

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+"

Treść Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" oraz uzasadnienie wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego, ul. Ligonia 46, Katowice, w pokoju 482.

Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Załączniki