Powołane Zespoły

Powołanie Konsultanta i Stałego Zespołu Ekspertów, Komitetu Sterującego oraz Zespołu Zadaniowego

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 1 października 2013 powołał:

 1. Konsultanta w osobie dr Krzysztofa Wrany z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 2. Stały Zespół Ekspercki  w składzie:
  • dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Przewodniczący Zespołu Ekspertów,
  • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Członek Zespołu Ekspertów,
  • dr hab. inż.  Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Członek Zespołu Ekspertów,
 3. Komitet Sterujący, pod przewodnictwem Stanisława Dąbrowy - Członka Zarządu Województwa Śląskiego, w składzie którego znaleźli się Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej.
 4. Zespół Zadaniowy ds. Strategii, na czele z Kierownikiem Zespołu Jerzym Motłochem - Dyrektorem Wydziału Terenów Wiejskich oraz Zastępcą Kierownika Zespołu Robertem Karpetą - Zastępcą Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Członkami Zespołu są pracownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele jednostek społecznych i instytucji działających na rzecz rolnictwa Województwa Śląskiego.

Do zadań Stałego Zespołu Ekspertów należeć będzie:

 • opracowanie diagnozy stanu obecnego obszarów wiejskich województwa śląskiego,
 • opracowanie opinii do założeń programowych strategii,
 • opracowanie analizy uwarunkowań wynikających z obowiązujących dokumentów krajowych i europejskich,
 • udział w warsztatach, spotkaniach i konferencjach,
 • stałe doradztwo w zakresie kształtowania zapisów związanych z polityką rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego,
 • formułowanie zaleceń i wniosków do projektu strategii,
 • opracowanie opinii dotyczącej projektu strategii.

Przedmiotem działania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii, będzie koordynacja prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, wyznaczanie tematów opracowań, określanie zakresu i terminu ich realizacji oraz formułowanie zaleceń do przygotowanych, materiałów oraz opinii, niezbędnych do przygotowania Strategii. Zespół będzie pracować metodą warsztatową - na zwołanych posiedzeniach oraz metodą obiegową, wykorzystując do tego celu pocztę elektroniczną.

Zadania Konsultanta oraz Komitetu Sterującego określono w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1540/269/IV/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie powołania Konsultanta i Stałego Zespołu Ekspertów ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030
Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030
Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030