Zmiana zasad i trybu opracowania Strategii oraz składu Zespołu Zadaniowego

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 484/321/IV/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Zarządu Województwa Śląskiego wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, polegające m.in. na włączeniu Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego do Wydziału Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym:

  1. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 1540/269/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 zmieniono nazwę wydziału współpracującego przy opracowywaniu Strategii tj. z Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego na Wydział Rozwoju Regionalnego – Referat - Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego.
  2. w powołanym Uchwałą Nr 2218/285/IV/2013 z dnia 1 października 2013 r. Zarządu Województwa Śląskiego Zespole Zadaniowym ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 dokonano zmian zapisów stanowisk pracy oraz nazw wydziałów. Jednocześnie w związku ze zmianą kierownictwa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach wykreślono Pana Mieczysława Płanetę a na jego miejsce wpisano Pana Grzegorza Sikorskiego.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 912/337/IV/2014
Uchwała zarządu nr 913/337/IV/2014