Spotkanie grup roboczych

W Silherovicach w Republice Czeskiej odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Opolskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Żylińskiego

Główny temat spotkania to omówienie założeń dokumentu strategicznego dla obszaru działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowali członkowie grupy roboczej zaangażowani w prace przy projektach współpracy transgranicznej oraz odpowiedzialni za dokumenty strategiczne: dr Marcin Baron (autor wkładu Województwa Śląskiego do strategicznej części dokumentu o współpracy czesko-polskiej) oraz dr Adam Drobniak (autor raportu diagnostyczny o współpracy polsko-słowackiej).

Odrębnym tematem spotkania była metodologia połączenia trzech bilateralnych strategii wypracowanych w ramach projektów: „PL-SK”, „CZ-SK” i „PL-CZ” w jeden dokument – plan działania na obszarze EUWT TRITIA. Integralne części tego dokumentu to dwie umowne strategie: mała (wykorzystująca możliwości RPO KMS na lata 2007-2013) oraz duża (dla programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Na spotkaniu omówiono też plan współpracy szkół wyższych z województw/regionów: opolskiego, morawsko-śląskiego, śląskiego i żylińskiego w ramach konsorcjum PROGRES3. Współpraca ta jest zadaniem zbieżnym z zaplanowaną dla EUWT TRITIA dodatkową dziedziną współpracy: kapitał ludzki, edukacja wraz ze ścisłą współpracą w dziedzinie szkół wyższych.