Zatwierdzenie dokumentów założycielskich EUWT TRITIA z o.o.

Szefowie Regionów partnerskich tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.: Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego, Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, Juraj Blanár - Predseda Samorządowego Kraju Żylińskiego oraz Miroslav Novák - Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, podpisali w Cieszynie dokumenty założycielskie EUWT TRITIA: "Konwencję oraz Statut".

Dokumenty te, jako wyraźnie wskazane w przepisach prawnych dotyczących tworzenia i działalności EUWT w Unii Europejskiej - są obligatoryjne; stanowić będą podstawę wnioskowania do Ministra Spraw Zagranicznych RP o wpisanie EUWT TRITIA z o.o. do prowadzonego Rejestru EUWT.

W tym samym czasie Województwo Opolskie i Śląskie podpisały List intencyjny w sprawie kontynuacji współpracy na rzecz tworzenia warunków rozwojowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego przy udziale Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia „Region Beskidy” oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki