Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. z osobowością prawną

Z dniem 19 marca 2013 r. Decyzja nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych RP z dnia 25 lutego 2013 r. o wpisaniu do prowadzonego Rejestru Ugrupowań Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, staje się prawomocna. Ugrupowanie nabyło osobowość prawną, a założyciele ugrupowania nie ponoszą odpowiedzialności za jego zobowiązania.

Załączniki