Zmiana składu osobowego Komitetu Sterującego oraz aktualizacja Harmonogramu prac

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego

W związku z rozpoczętą V kadencją Sejmiku Województwa Śląskiego, zaszła konieczność dokonania zmian w składzie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2030.

Jednocześnie, w związku z uwzględnieniem w Harmonogramie prac, kolejnego etapu zadań tj. „opracowania ewaluacji ex-ante” zaktualizowano Harmonogram wydłużając czas opracowywania dokumentu przed ostatecznym jego uchwaleniem przez Sejmik Województwa Śląskiego.


Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Śląskiego do roku 2030

Lp. Wyszczególnienie zadań Termin
1. Opracowanie i przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, wraz z powołaniem Konsultanta, Komitetu Sterującego i Zespołu Zadaniowego. II - III kwartał 2013
2. Konsultacje i analizy zakresu planowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. III kwartał 2013
3. Prace analityczne, warsztatowe, opracowanie ekspertyz i studiów IV kwartał 2013 -
I kwartał 2014
4. Opracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 I - II kwartał 2014
5. Opiniowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 przez Komisje merytoryczne Sejmiku Województwa Śląskiego II - III kwartał 2014
6. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. I kwartał 2015
7. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko. II kwartał 2015
8. Przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji Strategii II-III kwartał 2015
9. Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko III kwartał 2015
10. Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji III kwartał 2015
11. Opracowanie ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 oraz przekazanie do Sejmiku IV kwartał 2015

 


Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030:

  • Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Janusz Wita – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich,
  • Stanisław Dzwonnik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich,
  • Sylwia Cieślar – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich,
  • Arkadiusz Grabowski – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Członek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Magdalena Idzik – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
  • Grzegorz Boski – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  • Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu w sprawie zmiany załącznika do Uchwały z 9 lipca 2013 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030
Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały z 1 października 2013 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030