Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Czas realizacji projektu: wrzesień 2013 - wrzesień 2015 r.

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
 • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST w wyniku realizacji projektu.

Cele szczegółowe:
Zarówno Lider Projektu, jak i Partnerzy są zaangażowani w realizację głównych zadań takich jak:

 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych stanowiące podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenie zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • audyty technologiczno-innowacyjne ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju i adaptacyjności przedsiębiorstw;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji, związane z ich rozwojem. Będą one dostępne na platformie INNOBSERVATOR SILESIA dla wszystkich aktorów ekosystemu innowacji. Ponadto raporty będą zawierać wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych;
 • benchmarking potencjału endogenicznego miast/gmin wskazujący m.in. możliwości realizacji inwestycji na danym terenie, możliwości współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi czy jednostkami naukowymi w zakresie dostosowania do zachodzących w gospodarce zmian;
 • podręcznik przeznaczony dla JST (wyniki benchmarkingu wraz z rekomendacjami dla wybranych miast/gmin) w zakresie zmian gospodarczych związanych z rozwojem protechnologicznym ze wskazaniem rekomendacji zarówno dla JST oraz przedsiębiorców związanych z ich dostosowaniem zarówno do zmian, jak i trendów rozwojowych.

Powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych 13 marca 2013 r. było jednym z rezultatów projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”. Jej zadaniem jest stworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Istotnym elementem działania Sieci jest opracowanie zintegrowanego modelu sieciowej współpracy specjalistycznych obserwatoriów zarówno z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak i sferą biznesu i nauki.

W ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych działają:

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska

Główny Instytut Górnictwa
obserwatorium@gig.eu
www.obserwatorium.gig.eu

Obserwatorium Technologie dla Energetyki

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
obserwatorium@euro-centrum.com.pl

www.pnt.euro-centrum.com.pl  

Obserwatorium Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z o.o.
www.obserwatoriumict.pl

Obserwatorium Technologie dla Medycyny

 1. Konsorcjum (technologie medyczne) w składzie:
 2. Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (usługi medyczne)
  obserwatorium@sum.edu.pl

Obserwatorium Nanotechnologie i Nanomateriały

Konsorcjum w składzie:


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.