Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego ( III edycja)

„Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego ( III edycja)

Czas realizacji projektu: wrzesień 2011 - sierpień 2013 r.

Trzecia edycja projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Lider projektu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Główny Instytut Górnictwa,
 • Politechnika Śląska
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark” w Gliwicach

Beneficjenci projektu:

 • przedsiębiorcy
 • uczelnie i ich pracownicy naukowi
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Cel projektu:

Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na współpracy i przepływie efektów wdrażania RIS iPRT wśród aktorów Regionalnego Systemu Innowacji.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie podstawowego instrumentu rozwoju innowacyjnego i protechnologicznego regionu - regionalnej platformy wiedzy, współpracy i wsparcia,
 • budowa systemu edukacji - szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty,
 • wsparcie sieci współpracy i klastrów,
 • promocja innowacji poprzez rozwój wyspecjalizowanych usług biznesowych,
 • mobilizacja regionalnego potencjału finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zróżnicowania gospodarki,
 • wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości,
 • trwała platforma współpracy na rzecz innowacji i informacji, mająca na celu zintegrowanie środowisk nauki, badań, przemysłu oraz samorządów,
 • miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a biznesem,
 • promocja i animacja działań innowacyjnych w ramach Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji,
 • inspirowanie do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję przykładów „dobrej praktyki”.

 


„Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” ( II edycja)

 

Czas realizacji projektu: lipiec 2009 - sierpień 2011 r.

Druga edycja projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Lider projektu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Politechnika Śląska w Gliwicach

Beneficjenci projektu:

 • przedsiębiorcy
 • uczelnie i ich pracownicy naukowi
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Cel projektu:

Podniesienie potencjału gospodarczego regionu, poprzez stworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwojowi innowacji i gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • zintegrowanie środowiska nauki, badań, przemysłu oraz samorządu poprzez stworzenie i rozwój trwałej platformy współpracy na rzecz innowacji,
 • promowanie i wspieranie kultury innowacji wśród aktorów RSI i w społeczeństwie regionu,
 • wykorzystanie najlepszych praktyk jako inspiracji dla podejmowania działań innowacyjnych oraz wizytówki regionu,
 • tworzenie i rozwój narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem innowacyjnym.

Główne działania w ramach projektu:

 1. Opracowanie „Programu Wykonawczego na lata 2009-2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”.
 2. Rozpoczęcie prac nad aktualizacją „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”.
 3. Opracowanie „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020”.
 4. Regionalna Platforma Rozwoju Innowacji:
  • rozbudowa serwisu internetowego INNOBSERVATOR SILESIA,
  • klastry i parki naukowo technologiczne - panele ekspertów, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, opracowanie podręcznika dobrych praktyk i modelowych rozwiązań,
  • animatorzy sieci.
 5. Kadry dla innowacji - studia podyplomowe, blok szkoleniowo-warsztatowy, spotkania informacyjne.
 6. Monitoring i ewaluacja RIS - Utworzenie Obserwatorium Rozwoju Innowacyjnego Województwa Śląskiego:
  • tworzenie i aktualizacja regionalnej bazy danych statystycznych w zakresie innowacji, nauki i techniki,
  • badania ankietowe dotyczące potrzeb informacyjnych w zakresie innowacji,
  • badania ankietowe oraz ewaluacyjne w zakresie stanu wdrażania RIS,
  • ekspertyza - klastry województwa śląskiego.
 7. Promocja RIS i innowacji w regionie:
  • opracowanie Planu Promocji Innowacji na lata 2010-2015,
  • Śląskie Centrum Dokumentacyjne w zakresie innowacji,
  • regionalny konkurs INNOSILESIA,
  • kampania promocyjna-informacyjna.

 


„Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” (I edycja)

 

Czas realizacji projektu: maj 2008 r. - czerwiec 2009 r.

Projekt systemowy pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego, realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partner projektu:

 • Miasto Cieszyn - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

Cel projektu: Podniesienie potencjału gospodarczego regionu poprzez stworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwojowi innowacji i gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • budowa i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji
 • promocja postaw innowacyjnych
 • inicjowanie współpracy pomiędzy sferą przemysłu i sferą nauki
 • tworzenie sprzyjających warunków umożliwiających transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw
 • wspieranie powstawania i rozwoju firm innowacyjnych
 • bieżący monitoring rozwoju innowacji w regionie
 • promocja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Główne działania w ramach projektu:

 • aktualizacja i rozszerzenie istniejącej kompleksowej struktury odpowiedzialnej za efektywne zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji w województwie śląskim,
 • opracowanie metodologii projektu Programu Wykonawczego na lata 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego 2003-2013 przy współudziale środowisk naukowych oraz przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • promowanie i upowszechnianie informacji w dziedzinie innowacji oraz aktywne uczestnictwo Urzędu Marszałkowskiego w inicjowaniu nowych działań proinnowacyjnych,
 • badania ankietowe, analizy i opracowania eksperckie na potrzeby utworzonych struktur zarządzania,
 • kontynuacja i rozszerzenie zakresu istniejącego systemu monitoringu innowacji w województwie śląskim.