Tabele sprawozdawcze 2015

Tabele sprawozdawcze dot. sprawozdań z Programu ochrony powietrza za rok 2015

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Tabele sprawozdawcze dot. sprawozdań z Programu ochrony powietrza za rok 2015

Wójt/Burmistrz gminy, Prezydent miasta, Prezydent miasta na prawach powiatu oraz Starosta jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku i przekazywania ich do Marszałka Województwa Śląskiego w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni).

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za rok 2015 wyłącznie w formie elektronicznej (plik Word oraz PDF) należy przesyłać na adres:

srodowisko@slaskie.pl

Kontakt telefoniczny: Wydział Ochrony Środowiska, Referat ds. planowania i sprawozdawczości w zakresie środowiska, Pani Magdalena Kapuśniak, Tel. 32 77 40 709

Załączniki