Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030

Przyjęcie Strategii przez Sejmik Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/25/8/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Regionalna strategia Rozwoju jest dokumentem specyficznym, przede wszystkim w kontekście wewnętrznego zróżnicowania województwa, wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wielopodmiotowego kształtowania procesów rozwoju na obszarach wiejskich. Zostały w nim określone cele operacyjne strategiczne i kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego oraz przedsięwzięcia w perspektywie do 2030 roku. Dokument zawiera analizy uwarunkowań, prognozowanie oraz ustalenia strategiczne dla obszarów wiejskich całego województwa śląskiego.

Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 jest dokumentem strategicznym bezpośrednio wynikającym ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – „Śląskie 2020+” oraz zgodnym ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia podsumowania i uzasadnienia do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030
Uchwała sejmiku nr V/25/8/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030