Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy

Dofinansowanie: 676 995,00 zł

Czas realizacji: od stycznia 2017 r. do kwietnia 2018 r.

Wartość projektu: 769 312,50 zł, w tym dofinansowanie: 676 995,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie we współpracy z pracodawcami siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych tzw. RPZ, ukierunkowanych na rehabilitację leczniczą osób w wieku produkcyjnym, które zostały dotknięte problemem zdrowotnym w obszarze pięciu grup chorobowych: układu krążenia, nowotworów, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz układu oddechowego. Opracowane i zatwierdzone RPZ po zakończeniu projektu tj. w kolejnych latach realizacji RPO WSL 2014-2020, będą podstawą wdrażania działań z zakresu rehabilitacji. Poprzez wiodący wpływ na kierunki działań rehabilitacyjnych, pośrednio przyczynią się do wydłużenia okresu aktywności zawodowej oraz ograniczenia wyłączenia z powodów zdrowotnych mieszkańców regionu z rynku pracy.

O projekcie:
W ramach projektu „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” w pierwszej kolejności zostanie przeanalizowana sytuacja epidemiologiczna populacji regionu oraz przeprowadzone rozeznanie dostępnych na terenie województwa śląskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach pięciu grup chorobowych zdefiniowanych w „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”. Umożliwi to opracowanie dokumentów o najwyższej randze, uwzględniających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej. Programy zostaną opracowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze PZP, przy czym by zapewnić ich wysoką jakość, w całym procesie ich opracowywania będą konsultowane z ekspertami. Grupa powołanych w tym celu ekspertów, jako ciało doradczo-opiniodawcze, będzie składała się z przedstawicieli branży medycznej, w tym konsultantów wojewódzkich, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców oraz menedżerów merytorycznych nadzorujących prace nad poszczególnymi programami polityki zdrowotnej. Opracowane RPZ Samorząd Województwa Śląskiego przekazuje do zatwierdzenia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pozytywnie zaopiniowane przez AOTMiT Programy będą stanowiły podstawę do wdrażania działań z zakresu usług rehabilitacji zdrowotnej na terenie województwa śląskiego, zapewniając wysoką jakość oferowanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.