Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

 Logo funduszu, regionu i UE Logo funduszu, regionu i UE

Dofinansowanie: 34,1 mln zł

W dniu 1 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

Projekt, który został przygotowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Lider - Powiat Bielski, Partnerzy: Miasto Bielsko – Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita jego wartość wynosi 40,4 mln zł, a dofinansowanie unijne 34,1 mln zł, natomiast łączny wkład własny Partnerów 6,3 mln zł.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych Subregionu Południowego województwa śląskiego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.

W wyniku realizacji projektu każdy z Partnerów zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zadeklarowanym zakresem prac i wskaźnikami będzie posiadał między innymi bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych Ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, Rejestru cen i wartości nieruchomości, ortofotomapę, Numeryczny Model Terenu i zdjęcia ukośne oraz dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej.

Dane te będą kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu informatycznego niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Interfejsy będą tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny, włączając w proces ich tworzenia użytkowników. Projekt ten wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza głównych grup odbiorców danych geodezyjnych – przedsiębiorców, architektów i projektantów, kancelarie prawne, jednostki oświaty oraz organy administracji i sądy wieczysto-księgowe.

Zadaniem wspólnych działań ma też być cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu.

Realizacja projektu według planów ma zakończyć się we wrześniu 2019 r.