Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

 Logo funduszu, regionu i UE Logo funduszu, regionu i UE

Dofinansowanie: 35,6 mln zł

W dniu 30 grudnia 2021r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

Projekt ten został przygotowany i zrealizowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Powiat Bielski- Lider, Miasto Bielsko – Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Założenia projektu zostały osiągnięte przez następujące działania:

  • cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
  • modernizację i rozbudowę baz danych geodezyjnych,
  • budowę w ramach Podbeskidzkiego Portalu Informacji Przestrzennej infrastruktury do świadczenia dla mieszkańców e-usług geodezyjnych poziomu wojewódzkiego, dostępnych pod adresem https://pzgik.wodgik.katowice.pl/ oraz poziomu powiatowego dostępnych na stronach internetowych Partnerów projektu.

Powstałe w ramach projektu e-usługi pozwalają mieszkańcom województwa śląskiego na przeglądanie materiałów zgromadzonych odpowiednio w powiatowej i wojewódzkiej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, załatwienie zgodnie z kompetencjami Partnerów najpopularniejszych spraw o charakterze geodezyjnym, w tym zamówienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych. Odbiorcy e-usług mogą korzystać z systemów informatycznych i dostępnych za ich pośrednictwem zmodernizowanych baz geodezyjnych, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet.

E-usługi skierowane są do szerokiego katalogu odbiorców: od geodetów począwszy, przez rzeczoznawców majątkowych, projektantów, jednostki naukowe i badawcze aż po osoby fizyczne. Poza możliwością przeglądania i wyszukiwania materiałów geodezyjnych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, istnieje możliwość zgłaszania nowych prac geodezyjnych przez firmy geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowi otrzymali możliwość wglądu do aktów notarialnych i zamawiania szczegółowych danych z rejestru cen nieruchomości, projektanci mają możliwość np. złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci, a jednostki naukowe i badawcze mają dostęp do cyfrowych opracowań topograficznych.

Dzięki możliwości wnoszenia opłat administracyjnych on-line, po złożeniu odpowiedniego wniosku i wykonaniu płatności elektronicznej, po prostu oczekujemy na dostarczenie dokumentów w żądanej formie tj. w postaci elektronicznej lub papierowej, a zatem nie ma potrzeby wychodzenia z domu lub firmy w godzinach pracy urzędu, a czas potrzebny na dotarcie do urzędu może być wykorzystany w inny efektywny sposób.

W ramach dostępnych e-usług uwzględniono również możliwość nieodpłatnego dostęp do materiałów oraz danych geodezyjnych i kartograficznych w oparciu o art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Stworzone rozwiązania informatyczne są intuicyjne i przyjazne, uwzględniają również wymagania osób niepełnosprawnych oraz wykorzystują powszechnie stosowane bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w kontaktach z administracją publiczną - Profil Zaufany.

Wykonanie wszystkich prac objętych projektem od fazy koncepcyjnej po rzeczowe zakończenie zajęło łącznie osiem lat od 2014 do 2021 roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 42 755 185,04 (wydatki kwalifikowane 42 209 270,30 PLN) w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 35 651 939,27 PLN. Pozostała kwota tj. 7 103 245,77 PLN stanowiła wkład własny partnerów.

Kwota wydatków dla Województwa Śląskiego wyniosła ogółem 1 125 919,92 PLN (wydatki kwalifikowane 989 635,92 PLN), w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 841 190,55 PLN, wkład własny do projektu 284 729,37 PLN.