Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich

 Logo funduszu, regionu i UE Logo funduszu, regionu i UE

Dofinansowanie: 138 669 000,00 zł.

Nazwa projektu: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich

Wartość projektu: 200 662 200,00 zł, wydatki kwalifikowane: 163 140 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 138 669 000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Transport, Działania 6.2. Transport kolejowy.

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest nabycie przez Województwo Śląskie 12 sztuk fabrycznie nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt). Tabor ten będzie użytkowany na zasadzie dzierżawy przez spółkę Koleje Śląskie Sp. o.o. do realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Przewozy te będą wykonywane na terenie województwa śląskiego, w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych zawartej między Województwem Śląskim a Kolejami Śląskimi. Nabywane pojazdy spełniają współczesne standardy dotyczące komfortu podróży, dostępności dla osób niepełnosprawnych, ograniczenia emisji hałasu, czy efektywności energetycznej.

Ogólnym celem realizacji projektu jest poprawa mobilności mieszkańców województwa śląskiego przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, takich jak:

  • poprawa warunków dojazdu pasażerów do miejsc pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych oraz miejsc wypoczynku,
  • poprawa bezpieczeństwa przewozów pasażerskich w województwie,
  • zwiększenie dostępności komunikacyjnej centrów rozwojowych województwa dla osób zamieszkujących poza tymi centrami,
  • skrócenie czasu przejazdu na wybranych odcinkach,
  • ograniczenie barier zmniejszających mobilność osób niepełnosprawnych,
  • redukcja negatywnego oddziaływania transportu zbiorowego na środowisko poprzez wykorzystanie środków transportu kolejowego.