Marszałek promuje region

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski spotkał się dzisiaj z konsulami i przedstawicielami regionów partnerskich
Przedstawiając dyplomatom atrakcyjność gospodarczą, kulturową i turystyczną województwa promował jego nowy wizerunek, jako regionu, który urasta do roli liczącego się partnera w Europie. Pozytywną tendencją w Województwie, zdaniem Michała Czarskiego, jest stały wzrost produkcji, co ma wpływ na stopniowy, ale powolny spadek bezrobocia. Dalsze inwestycje mogłyby jeszcze wzmocnić potencjał regionu i stworzyć nowe miejsca pracy. Marszałek przedstawił także priorytety prac Samorządu Województwa. Najważniejszym działaniem są inwestycje drogowe. Marszałek podkreślił, że bieżący rok będzie przebiegał pod znakiem rozwoju. W budżecie Województwa Śląskiego zarezerwowano 50% na wydatki inwestycyjne. Ważna dla rozwoju będzie także realizacja zawartych już umów unijnych. Rozbudowę infrastruktury przyspieszą także realizowane rządowe inwestycje rządowe. Rok 2006 będzie także kluczowy dla finansowania rozwoju ze środków unijnych w latach 2007-2013. W tym okresie region ma szanse otrzymać z Unii Europejskiej dziesięciokrotnie więcej środków finansowych niż w latach 2004-2006. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach samodzielnie tworzonego programu operacyjnego. Obecny rok będzie rokiem negocjacji z Komisją Europejską nad ostatecznym jego kształtem. Podsumowując współpracę międzyregionalną województwa, Marszałek wskazał na przykłady tych działań, których korzyści są widoczne. Należą do nich realizacja programu Interreg III A czy PHARE CBC. Innym przykładem jest realizacja projektów we współpracy z regionami Nord–Pas de Calais oraz Północnej Nadrenii–Westfalii ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Szansę na poszerzenie pola współpracy międzyregionalnej ma także udział w Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej. Uczestniczący w spotkaniu wojewoda śląski Tomasz Pietrzykowski wspierał Marszałka. Zapowiedział, że realizacja jego priorytetów przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności województwa dla inwestora. Należą do nich sprawniejsze korzystanie ze środków europejskich, uporządkowanie spraw własnościowych Skarbu Państwa oraz usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej. Zdaniem wojewody będzie to sprzyjać polepszeniu wizerunku województwa za granicą. Do priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego należy współpraca z regionami państw Unii Europejskiej, posiadającymi znaczne doświadczenie w działalności samorządowej oraz podobną strukturę gospodarczą i kulturową. Naszymi partnerami w Europie są Nord–Pas de Calais (Francja), Północna Nadrenia–Westfalia (Niemcy), Walonia (Belgia), Kraj Morawsko-Śląski (Czechy),Walia (Wielka Brytania), departament Bas–Rhin (Francji, prowincja Limburgia (Belgia), Suceava (Rumunia), Borsod–Abauj–Zemplen (Węgry) Obwody Lwowski, Czerniowiecki i Doniecki na Ukrainie, Kraj Żyliński (Słowacja), Kraj związkowy Styrii (Austria), Księstwo Asturii (Hiszpania) oraz Region Zachodniej Götalandii (Szwecja). Współpraca międzynarodowa województwa koncentruje się na zagadnieniach gospodarczych, dotyczących restrukturyzacji, pobudzenia przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia konkurencyjności gospodarki, zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Intensywnie rozwija się także wymiana kulturalna. W celu podkreślenia aktywności regionu na forum Unii Europejskiej w 2002 roku otwarto w Brukseli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego. Reprezentuje ono interesy regionu i prowadzi lobbing w instytucjach europejskich, promuje województwo, pozyskuje partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Załączniki
Informacja o zakresie współpracy

Linki do stron zewnętrznych
Informacja o regionach partnerskich