Każdy może zgłaszać swoje opinie dotyczące rozwoju WPKiW

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął społeczne konsultacje dotyczące przyszłości Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka.
Każda osoba, której nie jest obojętna przyszłość tego ważnego dla regionu i unikalnego w skali kraju obszaru wypoczynkowo–rekreacyjnego, może zabrać głos w szerokiej dyskusji społecznej dotyczącej jego przyszłości. Jest to pierwszy krok prowadzący do stworzenia przez właściciela parku – Samorządu Województwa Śląskiego – Programu Modernizacji WPKiW. Konsultacje społeczne nie ograniczą się do konferencyjnych sal. Swoją opinię można wyrazić wypełniając internetową ankietę lub nadsyłając listy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dla zespołów eksperckich bardzo ważne jest poznanie odpowiedzi na pytania związane z oceną funkcjonowania parku przez mieszkańców i turystów, sposobów korzystania z jego oferty kulturalno–wypoczynkowej oraz akceptowanych społecznie kierunków zmian. Będzie to podstawą do stworzenia planu modernizacji WPKiW, zgodnego zarówno z oczekiwaniami społecznymi, jak i z efektywnością ekonomiczną. Zgodnie z harmonogramem prac, konsultacje społeczne zostaną zamknięte 17 marca b.r. Pracom eksperckim będą towarzyszyć dwie konferencje o charakterze konsultacji społecznych. Pierwsza zostanie zorganizowana 27 lutego, druga na początku maja, po opracowaniu projektu programu. Pod koniec tego samego miesiąca dokument zostanie przekazany do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego. Program będzie podstawą wdrażania działań naprawczych i prowadzenia polityki rozwoju WPKiW, zarówno przez Zarząd Województwa Śląskiego, jak i zarząd spółki. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Województwa Śląskiego, pod adresem www.silesia-region.pl/wpkiw/ankieta.php. Listy można przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice lub w wersji elektronicznej: park@silesia-region.pl
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka  Park jesienią.

Linki do stron zewnętrznych
Program prac nad modernizacją parku
<b>Ankieta na temat WPKiW</b>