Sejmik o ochronie zdrowia i dofinansowaniu policji

XLIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
Podczas dzisiejszej sesji Radni zapoznał się z informacją Zarządu Województwa, przedstawiona przez wicemarszałka Sergiusza Karpińskiego, o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa. W minionych czterech miesiącach bieżącego roku zmniejszyły się o blisko 3 proc. przychody tych jednostek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 330 902 tys. złotych. Wzrosły natomiast koszty do poziomu 370 113 tys. zł, czyli o ponad 5 proc. Po raz pierwszy od dwóch lat rentowność jednostek służby zdrowia wyniosła zero procent. Te niekorzystne relacje mają swoje źródło głównie w niższych niż ubiegłoroczne kontraktach zawartych przez zakłady opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niekorzystny dla Województwa Śląskiego jest także algorytm podziału środków pochodzących z NFZ, preferujący inne regiony kraju, pomimo, iż z usług placówek śląskiej służby zdrowia, ze względu na wysoki poziom leczenia, korzystają mieszkańcy całego kraju. Zarząd Województwa Śląskiego uznaje za słuszny protest płacowy pracowników publicznych jednostek ochrony zdrowia, uznając, że najwłaściwszym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie podwyższonego minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy i innych pracowników medycznych. Stanowisko Zarządu znalazło swój wyraz w uchwale przyjętej przez Konwent Marszałków Rzeczpospolitej Polskiej, w której podkreślono, iż kontrakty z NFZ na poziomie niegwarantujacym pokrycie kosztów ich działalności, grożą zniweczeniem dobrodziejstw ustawy, na mocy której zakłady przystąpiły do działań mających zapewnić im jak najlepsze funkcjonowanie. Podczas dzisiejszej sesji Sejmik podjął także uchwałę w sprawie trudnej sytuacji finansowej śląskiego garnizonu policji. Niedobór środków na wydatki rzeczowe, w stosunku do średniej krajowej w latach 2003-2005, wyniósł 43,5 mln zł. W przyjętym oświadczeniu Sejmik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie śląskiego garnizonu Policji w 2006 roku i zwiększenie nakładów przy projektowaniu budżetu dla policji w latach następnych.
Linki do stron zewnętrznych
Porządek posiedzenia XLIX sesji Sejmiku Województwa Śląskiego