17,6 mln zł na opiekę zdrowotną nad kobietami w ciąży

 Foto: Fotolia.pl Foto: Fotolia.pl
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 17 projektów, które posłużą wyrównywaniu w regionie dostępu do opieki zdrowotnej w postaci bezpłatnych szkół rodzenia i badań prenatalnych

Wybrane projekty otrzymają łącznie 17,6 mln zł dofinansowania. Wsparcie tego typu usług zdrowotnych jest możliwe dla inicjatyw, które wpisują się w założenia programu „Zdrowa Matka i Dziecko”. Dofinansowanie dla nich Zarząd zapewnił w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ogłaszając konkurs na dofinansowanie inicjatyw zdrowotnych, zarząd dokonał podziału dostępnej alokacji na dwie pule; jedna to projekty dotyczące organizacji szkół świadomego rodzicielstwa, druga obejmuje organizację opieki perinatalnej.

„Dofinansowanie projektów to nasz wkład w kształtowanie nowoczesnego systemu opieki medycznej. Szczególna opieka nad kobietą w ciąży może zapobiec późniejszym powikłaniom. Bardzo istotne jest dotarcie z edukacją zdrowotna do samych kobiet. Od właściwego trybu życia ciężarnych zależy zdrowie ich potomstwa”, powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Efektem tego wsparcia ma być odwrócenie trendów depopulacji w regionie, które jak wynika z badań, w dużej mierze jest spowodowana niewystarczającą opieką nad kobietą w ciąży i po porodzie. Szczególnie jest to zauważalne w grupach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z nierównym dostępem do świadczeń medycznych, w tym do badań prenatalnych. Dzięki realizacji tych projektów, większa liczba kobiet we wczesnym etapie ciąży będzie miała możliwość skorzystania z bezpłatnych badań prenatalnych oraz specjalistycznych konsultacji. Korzyścią będzie możliwość wcześniejszego wykrycia ewentualnej wady rozwojowej u płodu i jeśli to możliwe, podjęcie wczesnego leczenia. Podczas procesu badań i konsultacji oraz leczenia wad wrodzonych płodu, rodzice będą mieli prawo do skorzystania ze wsparcia psychologa. Obowiązkowym elementem każdego z realizowanych projektów są również działania szkoleniowe kierowane do kadry medycznej. Podniesienie świadomości personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej oraz opieki nad dzieckiem z wykrytą wadą rozwojową powinno wpłynąć na podwyższenie standardu usług medycznych w województwie.

Linki do stron zewnętrznych
Lista dofinansowanych projektów