Ostatnia sesja w II kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego

Podczas dzisiejszego 53 posiedzenia radni przyjęli m.in. „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2006-2009”, wyznaczający działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.
Jego realizacja ma się przyczynić do przezwyciężenia wieloletnich zaniedbań w opiece nad zabytkami oraz niekorzystnych procesów zachodzących obecnie w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej. W tym celu zostanie stworzony sprawny system zarządzania dziedzictwem kulturowym. Do jego głównych elementów należeć będą nowoczesna baza zasobów zabytkowych oraz system monitoringu przemian zabytków. Pozwoli to na pełne wykorzystanie narzędzi organizacyjnych i prawnych dotyczących opieki nad dziedzictwem historycznym oraz marketing markowych produktów w tej dziedzinie. Ważnym działaniem jest także włączenie opieki nad zabytkami w rozwój gospodarczy województwa. Proponuje się wykorzystanie zabytków do celów handlowych czy też turystycznych. Wsparciem Samorządu Województwa będą się cieszyć działania związane z kompleksową rewitalizacją obszarów zurbanizowanych oraz wielokulturowym rozwojem wsi. Program przewiduje także edukację oraz aktywizację społeczności lokalnych na rzecz opieki nad zbytkami, m.in. poprzez promocję wiedzy historycznej. Działania będą finansowane przy wykorzystaniu wielu źródeł, w tym środków prywatnych i publicznych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Za jego realizację odpowiedzialne jest Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Według danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków na terenie Województwa Śląskiego wpisanych do rejestru zabytków tzw. „nieruchomych” jest ogółem około 3600 obiektów, w tym m.in. 34 zamki, 79 pałaców i tyle samo dworów, 170 obiektów budownictwa przemysłowego, 171 budynków gospodarczych, 437 obiektów sakralnych oraz 135 parków. W regionu znajduje się także 231 stanowisk archeologicznych. Dwa obiekty: Jasna Góra oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, uznane zostały za pomniki historii. Podczas sesji radni przyjęli także „Program Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w nieprzemysłowych regionach województwa śląskiego” oraz „Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010. Podjęto także uchwałę o aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego. Poprawka zakłada m.in. zwiększenie finansowania na budowę zadaszenia Stadionu Śląskiego oraz modernizacji wieży z 90 mln na 130 mln zł. Radni zwrócili się także z apelem do Ministerstwa Gospodarki oraz Kompanii Węglowej S.A. w sprawie wstrzymania likwidacji kop. Ruch II „Silesia” oraz zaprzestania zwalniania pracowników. „Wobec faktu dużego popytu na węgiel, zamknięcie KWK „Silesia” jest nieuzasadnione ekonomicznie, a przede wszystkim szkodliwe społecznie ze względu na przewidziana likwidację miejsc pracy”, napisano w apelu. Zdaniem radnym decyzja o likwidacji jest sprzeczna z programem restrukturyzacji górnictwa, który zakłada likwidację kopalń o wyczerpanych zasobach. Ważnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Sejmików Województwa. W trakcie II kadencji odbyły się 53. sesje Sejmiku, w tym 5 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Trzy sesje odbywały się na dwóch posiedzeniach, zatem łączna liczba posiedzeń wynosi 56. Podjęto 971 uchwał. Do najważniejszych można zaliczyć przyjęcie: „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”, „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003 2005”, podjecie oświadczenia w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie, wystąpienie do rad miast Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich z apelem w sprawie wspólnego dofinansowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie, przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, aktualizację „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015” poprzez przyjęcie „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020”, przyjęcie Wojewódzkiego Programu Operacyjnego, Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020, „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”, „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2010” oraz Programu modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka. Przebieg dzisiejsze sesji zakłócony został przez grupę bezrobotnych, domagających się podjęcia podczas obrad problematyki bezrobocia w regionie.
Załączniki