Śląskie utrzymuje pozycję lidera inwestycji

Przodujemy w kraju pod względem zasobów i kosztów pracy oraz rozwoju infrastruktury gospodarczej. Najsłabiej wypadła ocena poziomu bezpieczeństwa publicznego.
Już po raz drugi eksperci z Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych ocenili atrakcyjność inwestycyjną województw i podregionów Polski w 2006 r. Obszarem badań objęto działalność przemysłową, usługi oraz zastosowanie i rozwój zaawansowanych technologii. Przy ocenie brano pod uwagę takie czynniki atrakcyjności inwestycyjnej, jak: dostępność transportową, zasoby pracy, chłonność rynku, infrastrukturę gospodarczą i społeczną, poziom rozwoju gospodarczego, stan środowiska, poziom bezpieczeństwa oraz aktywność województw wobec inwestorów. W rankingu tym najwyżej oceniono, podobnie jak w roku ubiegłym, województwo śląskie, które wyprzedziło mazowieckie i dolnośląskie. Jedyną słabą stroną naszego regionu jest niski poziom bezpieczeństwa publicznego. „Badania atrakcyjności inwestycyjnej województw dotyczą obszarów, względem których sprawowana jest władza samorządu województwa. Do zadań tego szczebla administracji samorządowej należy przede wszystkim kreowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i prowadzenie polityki rozwoju województwa” – podkreślają autorzy rankingu. Województwo śląskie okazało się bezkonkurencyjne pod względem zasobów i kosztów pracy, trzykrotnie przewyższając pod tym względem drugie w rankingu – małopolskie. Słabiej oceniono aktywność wobec inwestorów, w której to klasyfikacji nasz region znalazł się na szóstym miejscu. Liderami w tej dziedzinie są dolnośląskie, mazowieckie i wielkopolskie. Także w rankingu dostępności transportowej województwo śląskie uplasowało się na szóstym miejscu. Złożyła się na to wysoka gęstość infrastruktury drogowej oraz dobrze rozwinięta sieć transportu lotniczego, zapewniająca połączenia z krajami, z których pochodzi najwięcej inwestycji lokowanych w Polsce. Najlepiej w tej klasyfikacji wypadło województwo wielkopolskie. Zdecydowanie największa chłonność rynku, która jest ważnym czynnikiem kształtującym atrakcyjność inwestycyjną województw, charakteryzuje mazowieckie i śląskie. Województwa te cechują się bardzo dobrą sytuacją zarówno w segmencie rynku indywidualnego, w sensie dochodów i struktury wydatków, jak i instytucjonalnego. Region śląski najwyżej oceniono pod względem rozwoju infrastruktury gospodarczej. Podkreślono, że nasze województwo charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju strefy badawczo-rozwojowej oraz dysponuje dużą powierzchnią niezagospodarowanych terenów w bardzo dobrze działającej Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przy ocenie rozwoju infrastruktury społecznej wzięto pod uwagę intensywność działalności kulturalnej i poziom rozwoju infrastruktury turystycznej oraz towarzyszącej. W tym rankingu województwo małopolskie nieznacznie wyprzedziło śląskie. Najsłabiej wypadł nasz region pod względem poziomu bezpieczeństwa publicznego, zajmując przedostatnie miejsce w kraju. Najbezpieczniejszym okazało się województwo podkarpackie. Na wysoki poziom przestępczości w naszym województwie duży wpływ ma gęstość zaludnienia w aglomeracji górnośląskiej.