Wspólnie w Europie Regionów

Bilans i perspektywy współpracy w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego były tematem konferencji podsumowującej trzyletni okres współdziałania
W spotkaniu w Sali Sejmu Śląskiego uczestniczyli: Michael Breuer - Minister ds. Federalnych i Europejskich Północnej Nadrenii-Westfalii, Martine Filleul - Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais i Sławomir Kowalski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego. W obradach wzięli także udział partnerzy i beneficjenci wspólnych projektów. „Wybór partnerów nie był przypadkowy, bowiem w przeszłości regiony te były zdominowane przez przemysł ciężki ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla ich mieszkańców i gospodarek. Łączy nas wysiłek, który podjęliśmy dla dokonania głębokiej restrukturyzacji przemysłu” – powiedział otwierając obrady wicemarszałek Sławomir Kowalski. Przed trzema laty, 5 września 2003 roku w Katowicach, została podpisana deklaracja wyrażająca wolę współpracy trzech regionów w ramach projektu Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C. Obejmował on restrukturyzację przemysłu i terenów poprzemysłowych, politykę społeczną oraz budowę nowoczesnej administracji. W ramach pierwszego z podprojektów realizowano m.in. takie tematy, jak: Zwiększenie dostępu MŚP do gospodarczych i strategicznych informacji oraz szkoleń, Inkubator Nowych Technologii – model funkcjonowania w sieci, Zintegrowane Zarządzanie i Rewitalizacja Zanieczyszczonych Terenów oraz Tworzenie sieci współpracy w zakresie zrównoważonego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. W obszarze „Polityka społeczna” skoncentrowano się m.in. na działaniach służących wzrostowi zatrudnienia młodych osób na europejskim rynku pracy, rozwoju usług dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz aktywizacji zawodowej kobiet długotrwale bezrobotnych. Podprojekt „Nowoczesna administracja” objął dwa tematy: ”Trójkąt nowoczesnej administracji” i „Nowoczesne podejście w administracji publicznej nastawionej na efektywność i zarządzanie projektami PRO-ACTION. W realizacji tych prac uczestniczyło wiele instytucji, związków i fundacji z Województwa Śląskiego. Otrzymały one dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Finansowego w łącznej kwocie 374 tys. euro. Uczestnicy konferencji wyrazili wolę kontynuowania tej formy współpracy w nowym okresie programowania, przypadającym na lata 2007 – 2013. „Współpraca w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego służy także zbliżeniu młodzieży z naszych krajów, która corocznie spotyka się w innym regionie Trójkąta. Jestem przekonany, że relacje miedzy naszymi regionami mogą stanowić wzór do naśladowania na szczeblu krajowym” – podkreślił minister Michael Breuer.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Przedstawiciele regionów podsumowali realizację INTERREG III C  Od lewej: Martine Filleul - Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais, Sławomir Kowalski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego i Michael Breuer - Minister ds. Federalnych i Europejskich P  Konferencja prasowa

Załączniki
INTERREG III C - podsumowanie

Linki do stron zewnętrznych
Regionalny Trójkąt Weimarski