Obradował Sejmik Województwa Śląskiego

Radni ustalili skład Komisji Sejmiku
Podczas sesji radni wojewódzcy podjęli m.in. uchwałę w sprawie obsady Komisji Sejmiku: Budżetu, Skarbu i Finansów (przewodniczący-Krzysztof Stachowicz, PO), Edukacji, Nauki i Kultury (przewodniczący - Andrzej Kamiński, PiS), Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia (przewodniczący - Zygmunt Klosa, PO), Rolnictwa i Terenów Wiejskich (przewodniczący - Alfred Brudny, Lewica i Demokraci), Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego (przewodnicząca - Gabriela Lenartowicz, PO), Sportu, Turystyki i Rekreacji (przewodniczący - Antoni Piechniczek, PO), Środowiska i Gospodarki Wodnej (przewodniczący - Marcin Kędracki, PO), Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej (przewodniczący- Jacek Świetlicki, PiS), Statutowo – Regulaminowej (przewodniczący - Leszek Piotrowski, PSL), Rewizyjnej (przewodniczący - Piotr Spyra, PiS), „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” (przewodnicząca Ludgarda Buzek –PO) oraz Doraźnej Komisji ds. polityki prorodzinnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi (przewodniczący Ryszard Majer PiS). Uchwalono m.in. „Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”. Dokument obejmuje zasady współpracy między Samorządem Województwa a III sektorem, określa zasady organizacji konkursów na pozyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe. W przyszłym roku organizacje mogą uzyskać wsparcie w dziedzinach m.in. kultury, edukacji, turystyki, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, integracji europejskiej oraz wspomagania rozwoju gospodarczego. W 2007 roku preferowane będą oferty, których celem jest zacieśnianie kontaktów z 15 regionami partnerskim Województwa Śląskiego. Współpraca z trzecim sektorem obejmować będzie także wymianę informacji o problemach mieszkańców regionu, opiniowanie opracowań, programów określających różne sfery rozwoju regionu oraz współdziałanie przy pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Sejmik przyjął oświadczenie, w którym wyraził dezaprobatę wobec ograniczenia kompetencji samorządów województw. W związku z tym zwrócił się z apelem o nowelizację art. 28 ust.8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Radni zdecydowali także o zarobkach Marszałka Województwa Śląskiego, który otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12 082 zł brutto. W skład tej kwoty wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze (5 530 zł), dodatek funkcyjny (2 310 zł), dodatek specjalny – 40% (3 136), oraz za wieloletnią pracę – 20% (1 106 zł).