Kondycja szpitali wojewódzkich

Podczas V sesji Sejmiku Województwa wicemarszałek Grzegorz Szpyrka przedstawił informację o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Województwo Śląskie.
Samorząd Województwa zarządza 56 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych na zakończenie 2006 r. wyniosły ponad 1 mld 116 ml złotych i były wyższe o ponad 5 proc. w stosunku do 2005 r. Koszty ukształtowały się na poziomie ponad 1 mld 184 mln zł. Wzrosły w porównaniu do 2005 r. o blisko 8 proc. W kosztach najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia personelu, a następnie: opłaty za zużycie materiałów i energii, usługi obce, ubezpieczenia społeczne oraz amortyzacja. „Powodem do satysfakcji jest, że o ponad 11 proc. w stosunku do roku 2005 wzrosły koszty amortyzacyji, bo choć zwiększają one straty szpitali, jednocześnie są świadectwem, że inwestują one w swój rozwój” – podkreślił wicemarszałek Szpyrka. Strata wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec 2006 r. była wyższa o kwotę ponad 31 mln 284 tys. zł, tj. o około 85 proc. w porównaniu do końca 2005 r. i wyniosła ponad – 67 mln 981 tys. zł. Zysk wykazały 23 zakłady, a stratę odnotowano w 24 jednostkach. Ogółem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania przekroczyły na dzień 31 stycznia 2007 r. 459 mln 559 tys. zł, z czego tzw. zobowiązania wymagalne – 104 mln 221 tys. zł. Największe zobowiązania mają na swych kontach duże szpitale specjalistyczne, co wynika z wysokiej jakości świadczonych przez nie usług oraz stałej gotowości do udzielania świadczeń. Nie jest to w pełni rekompensowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z pomocą tym placówkom można byłoby przyjść poprzez podniesienie przez NFZ opłat za ich usługi. Utrzymanie obecnej sytuacji grozi pogorszeniem jakości świadczonych przez nie usług. W związku z potrzebą reorganizacji lecznictwa zamkniętego na obszarach współistnienia szpitali mających różne organy założycielskie, Zarząd Województwa Śląskiego powoła zespoły ds. reorganizacji lecznictwa zamkniętego dla miast: Bielska-Białej, Bytomia, Częstochowy, Katowic, Sosnowca i Tychów.