Hejtman Ostrawskiego Kraju Evžen Tošenovský z wizytą w Województwie Śląskim

Kraj Ostrawski: kolejny zagraniczny partner Województwa Śląskiego
27 marca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht spotkał się z Hejtmanem Ostrawskiego Kraju Evženem Tošenovskym. W czasie spotkania przedstawiono polski i czeski model funkcjonowania administracji regionalnej. Marszałek Olbrycht zaprezentował także Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego. Dyskusja dotyczyła możliwości i perspektyw współpracy międzyregionalnej. Rozmawiano o współdziałaniu przy pozyskiwaniu niektórych funduszy europejskich m.in. PHARE CBC oraz o wspieraniu działań podejmowanych w ramach euroregionów. Mówiono również o kwestiach związanych z polsko-czeskim połączeniem autostradowym A-1/D-47. Hejtman Toąenovský poinformował Marszałka Olbrychta o podjętej w ubiegłym tygodniu przez rząd Republiki Czeskiej decyzji przyśpieszającej budowę północnego odcinka autostrady D-47. Zgodnie z nią budowa ta, rozpoczęta w roku 2002/ 2003, miałaby trwać pięć lat, a więc do roku 2007/2008. Marszałek Olbrycht stwierdził, iż w związku z tym w najbliższym czasie zwróci się do Ministra Transportu z zapytaniem czy decyzja czeskiego rządu wpłynie na realizację polskiej polityki transportowej i przyśpieszy budowę południowego odcinka autostrady A-1. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez polski rząd budowa tego odcinka ma zostać ukończona w roku 2015. Powołane zostaną zespoły robocze, które zajmą się opracowaniem szczegółowych zagadnień współpracy, takich jak programowanie rozwoju regionalnego, integracja europejska, ochrona środowiska, zintegrowany system ratownictwa i komunikacja. Po uchwaleniu strategii rozwoju Kraju Ostrawskiego opracowany zostanie wspólny dokument prezentujący strategiczne zamierzenia sąsiadujących regionów. Szefowie regionów zadeklarowali również podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy między Województwem Śląskim a Krajem Ostrawskim.