O podziale środków unijnych i remontach dróg

Marszałek Janusz Moszyński spotkał się ze starostami, burmistrzami i wójtami z terenu Żywiecczyzny. Tematem rozmowy był podział funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz stan, plany remontów i budowy dróg na Podbeskidziu.
Z ogólnej kwoty ponad 628 mln euro dostępnej poprzez pozakonkursową procedurę wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na subregion południowy przeznaczono 78,7 mln euro. Powiat żywiecki i prawie wszystkie gminy Żywiecczyzny są partnerami projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej subregionu południowego”. Janusz Moszyński - odnosząc się do pytań gości stwierdził - że nie ma obecnie możliwości zwiększenia puli środków w ramach programów subregionalnych, a ewentualne zmiany możliwe są jedyni w ramach porozumienia w tej kwestii pomiędzy regionami. Wymagać one jednak będą akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej RPO. Zarząd Województwa zamierza wprowadzenie pewnych preferencji dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców w procedurach konkursowych wyboru projektów, tak aby wyrównać ich szanse w rywalizacji z projektami dużych miast. Samorząd Województwa podtrzymuje działania zmierzające do przejęcia drogi powiatowej z Milówki do przejścia granicznego w Glince. Omówiono także problemy związane z bieżącymi remontami dróg na Żywiecczyźnie. Uczestnicy spotkania zgodni są w kwestii konieczności nowego uregulowania prawnego statusu dotychczasowych dróg krajowych po wybudowaniu nowych dróg krajowych i autostrad. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Marian Ormaniec.