Absolutorium jednogłośnie

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Województwa za wykonanie budżetu za rok 2006
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok przedstawił marszałek Janusz Moszyński.„Wprawdzie obecny Zarząd Województwa realizował zadania tylko przez 35 dni, lecz to na nas ciąży obowiązek złożenia sprawozdania za cały rok” – powiedział na wstępie marszałek. W ubiegłym roku dochody Województwa Śląskiego wyniosły 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do planu. Wydatki wyniosły natomiast 992,43 mln zł , co stanowiło 79,2% wykonania planu. Największe kwoty dotyczyły komunikacji i transportu (534 mln zł mln zł), oświaty (127 mln zł), kultury (102 mln zł ) oraz ochrony zdrowia (54 mln zł). Różnica między dochodami i wydatkami budżetu jest dodatnia. Nadwyżka wynosi 84 mln zł. W trakcie roku budżet ulegał zmianom, przede wszystkim w wyniku decyzji Ministra Finansów, Ministra Kultury, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Województwo otrzymało również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas prezentacji, marszałek Janusz Moszyński zwrócił uwagę, że budżet na 2006 rok nie zakładał zaciągnięcia kolejnych kredytów i zadłużenia Województwa. Spłacono natomiast raty z trzech kredytów w kwocie prawie 7 mln zł. W opinii Zarządu budżet pod względem formalnym i rachunkowym został wykonany prawidłowo. Pozytywną opinię wydała także Regionalna Izba Rachunkowa oraz Najwyższa Izba Kontroli. Do priorytetowych zadań w ubiegłym roku należały m.in. prace związane wdrażaniem Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim, ograniczenie likwidacji kursów pociągów w przewozach regionalnych poprzez zwiększenie ich dofinansowania, poprawa sytuacji w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej oraz kontynuację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Do niepowodzeń w realizacji zadań marszałek zaliczył m.in. brak postępu prac w realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku Dąbrowy Górniczej. Nie została oddana także do użytku nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Zakończenie prac remontowych zostało przesunięte na lipiec b.r. Radni gromkimi brawami przyjęli wiadomość o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. „Dla nas oznacza to obowiązek doprowadzenia do tego aby odbyły się one na Stadionie Śląskim.” – skomentował tę informację marszałek Janusz Moszyński. Podczas sesji wicemarszałek Sławomir Kowalski przedstawił sytuację na rynku pracy Województwa w ubiegłym roku. Pozytywną tendencją jest stałe, aczkolwiek powolne obniżanie się stopy bezrobocia. Na początku 2006 liczba bezrobotnych wynosiła 289 tys, podczas gdy na koniec grudnia obniżyła się do 230 tys. Z różnego rodzaju instrumentów rynku pracy skorzystało 55 tys bezrobotnych. Najwięcej - 19 tys osób uczestniczyło w szkoleniach, 17 tys. w stażach. Prawie 10 tys. osób skorzystało z subsydiowanego zatrudnienia, jak m.in. prace interwencyjne, działalność gospodarcza oraz roboty publiczne Sejmik przyjął Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego na rok 2007. Finansowany jest on z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W tym roku jest to kwota 18,5 mln zł z podziałem na : inwestycje kontynuowane z lat poprzednich – 12,7 mln zł oraz inwestycje nowo finansowane – 5,8 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu o 3,3 mln zł mniej. Wśród zakwalifikowanych przez Zarząd inwestycji znajduje się: 9 hal sportowych, 8 sal gimnastycznych, 5 krytych pływalni, 1 lodowisko, 2 pawilony sportowe, 1 hala widowiskowo-sportowa. W Programie nie zostały uwzględnione wnioski na realizację boisk sportowych, ponieważ Ministerstwo Sportu ogłosiło dwa konkursy na realizacje tego typu inwestycji. Radni zdecydowali o dokapitalizowaniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego poprzez objęcie 880 akcji na kwotę 880 tys. zł. Instytucja ta udziela pomocy w rozdziale środków wsparcia pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Współpracuje także przy wdrażaniu polityki sektorowej adresowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Wsparcie finansowe ze strony Województwa Śląskiego pozwoli GARR w sposób rzetelny i terminowy zrealizować Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju regionalnego w ramach działań 2.5 Promocja Przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Po objęciu akcji Województwo Śląskie posiada 50,03 % udziałów w jego kapitale. Przysłuchujący się obradom Sejmiku przedstawiciele kolejarskich związków zawodowych oklaskami przyjęli decyzje radnych o upoważnieniu Zarządu Województwa do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów na liniach kolejowych na obszarze Województwa Śląskiego. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 510 mln zł. Jesteśmy jedynym województwem, które podjęło na siebie zobowiązania finansowe wobec kolei na tak długi okres - pięciu lat.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Na Stadionie Śląskim na decyzję UEFA o organizacji ME w piłce nożnej oczekiwał Antoni Piechniczek, radny Sejmiku