Przebudowa skrzyżowania w Raciborzu

W latach 2007 – 2008 Województwo Śląskie przeznaczy na ten cel ponad 1 mln 410 tys. zł
Zarząd Województwa Śląskiego zawarł porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice i Raciborzem. Dotyczy ono przebudowy skrzyżowania ulic Kozielskiej (DK 45) – Głubczyckiej (DK 45) - Londzina (DW 935) – Mariańskiej i Mikołaja (drogi gminne) w tym mieście. W 2006 roku dzięki staraniom Raciborza i Województwa Śląskiego sporządzona została dokumentacja przebudowy skrzyżowania, które z racji położenia na drodze krajowej znajduje się w kompetencjach GDDKiA. Niezbędne ustalenia techniczne z zarządcą drogi zostały dokonane już na etapie formułowania założeń projektowych. Istotnym czynnikiem była m.in. kwestia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W kwietniu br. przedstawiciele trzech zainteresowanych stron przyjęli założenia do porozumienia regulujące kwestię prowadzenia i finansowania przebudowy, czyli pozwolenie na budowę i zlecenie wykonania robót. Strony ustaliły, że koszty, jakie zostaną poniesione przy tej inwestycji, zostaną rozłożone – w równych częściach – pomiędzy Województwo Śląskie, Racibórz i GDDKiA. Zawierając porozumienie Województwo Śląskie zobowiązało się do sfinansowania w latach 2007 – 2008 części stanowiącej 1/3 kosztu brutto, czyli – jak wynikło z szacunkowych danych – 1 410 344,- zł. Środki te zostaną zabezpieczone w planie inwestycji i remontów po dokonaniu wyboru wykonawcy przebudowy.