XIII sesja Sejmiku

W centrum uwagi przyszłość oddziałów położniczych i ginekologii szpitala św. Barbary w Sosnowcu oraz powołanie instytucji pośredniczącej w podziale środków unijnych
Pierwszą część sesji zdominowała dyskusja na temat sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. W opinii zabierających głos radnych, dyrekcja tej placówki podjęła samowolne działania ewakuując część pacjentów z jednego obiektu szpitalnego do drugiego oraz wstrzymując przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy. Decyzje te podjęto z pominięciem obowiązkowej procedury prawnej i bez wymaganych zezwoleń. Wicemarszałek Grzegorz Szpyrka przypomniał, że dyrektor tej placówki Urszula Urbanowicz podjęła decyzję o przeniesieniu działalności części oddziałów z budynku przy ul. 3 Maja do głównego budynku przy Placu Medyków z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitala. Wstrzymanie przyjęć na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Oddziale Noworodków i Wcześniaków podyktowane było natomiast zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentek i noworodków. „Była to suwerenna decyzja dyrektor szpitala” – podkreślił wicemarszałek. Zarząd Województwa Śląskiego gotów jest przekazać bezpłatnie budynek szpitalny przy ul. 3 Maja Miastu Sosnowiec, pod warunkiem, że nie będzie tam prowadzona działalność medyczna. Proponuje także przejęcie przez miasto tego oddziału. Jest to o tyle racjonalne rozwiązanie, że w roku ubiegłym wskaźnik wykorzystania łóżek we wszystkich sosnowieckich szpitalach na oddziałach ginekologiczno-położniczych wynosił zaledwie 58,9 proc. „Istnieje również możliwość przeniesienia oddziału do głównego budynku WSS nr 5, przy Placu Medyków w Sosnowcu, choć takie rozwiązanie nie jest korzystne dla miasta, bo nie rozwiązuje nadwyżki łóżek szpitalnych na oddziałach położniczych i ginekologii w tym mieście. Utrzymanie działalności medycznej w budynku przy ul. 3 Maja wymaga natomiast poważnych, bo sięgających około 16 mln zł, prac modernizacyjnych, dostosowujących ten obiekt do obowiązujących wymogów ” – stwierdził wicemarszałek. Przysłuchujący się obradom prezydent Sosnowca Kazimierz Górski poinformował, że na nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Sosnowca podjęła uchwałę o woli przejęcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Odziałem Noworodków i Wcześniaków oraz budynku przy ul. 3 Maja na działalność publiczną w dziedzinie pomocy społecznej. Radni powołali „Śląskie Centrum Przedsiębiorczości”, instytucję pośredniczącą drugiego stopnia do realizacji części zadań wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Związane są one z wdrażaniem działań: 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP oraz 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa i 3.2.1. i Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa. Wartość środków wynosi ponad 198 mln euro. Muszą one być wydatkowane do 2015 roku. Zadania Centrum obejmują m.in.: ocenę projektów, ich przygotowywanie, podpisywanie umów i rozliczanie oraz kontrolę realizacji. Procedura powołania tej jednostki może się rozpocząć w październiku br. Nie przegłosowana została propozycja Zarządu Województwa wyłonienia instytucji pośredniczącej w formie przetargu nieograniczonego. Sejmik Województwa jednogłośnie przyjął uchwałę dotyczącą przedłużenia na lata 2007 – 2008 Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005 – 2006. To rozwiązanie podyktowane jest względami finansowymi. Dzięki niemu możliwa będzie kontynuacja współfinansowania środkami z budżetu państwa realizowanych zadań i zakończenie ich w zaplanowanych terminach. Rząd postanowił przeznaczyć środki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację regionalnych programów operacyjnych, kontynuowanych w latach 2007 i 2008. Powodem takiej decyzji było zapewnienie ciągłości współfinansowania w 2007r. projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004 – 2006, jak również wieloletnich inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Przyznanie środków następuje na podstawie podpisania Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007 – 2008. Sejmik przystał na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 poprzez wprowadzenie zadania „Zmiana przebiegu drogi krajowej DK79 od węzła ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu”. Inwestycja ta realizowana jest przez miasto Chorzów. Na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej w roku bieżącym przeznaczona zostanie kwota 4 mln zł. Powiat Żywiecki otrzyma pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 205 tys. zł na remont drogi w Międzybrodziu Żywieckim. Stanowi ona część objazdu wynikłego z zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 948, na której trwają prace przy zabezpieczaniu usuwiska. Radni zdecydowali także o przekształceniu Szpitala Psychiatrycznego w Toszku poprzez utworzenie w jego strukturze Oddziału Sądowego dla Nieletnich i Wzmocnionym Zabezpieczeniu oraz Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Sejmik Województwa wyraził także zgodę na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 13a na rzecz gminy. Województwo Śląskie jest jej współwłaścicielem. W budynku znajduje się jeden lokal użytkowy, który jest obecnie zajmowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, a także 69 lokali mieszkalnych. W ciągu ostatnich lat, kiedy właścicielem nieruchomości był Skarb Państwa, udało się wyodrębnić i zbyć 20 mieszkań. Jednocześnie nabywcy uzyskali w wieczyste użytkowanie ułamkową części gruntu. W lipcu br. Prezydent Częstochowy wystąpił z wnioskiem o przekazanie udziału Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Miasto Częstochowa. Powodem jest obecny stan prawny, który nie pozwala na kontynuowanie sprzedaży znajdujących się w nim mieszkań dotychczasowym najemcom. Z uwagi na fakt, że w budynku tym swoją siedzibę nadal będzie mieć Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Gmina zobowiązała się przekazać Ośrodkowi zajmowane pomieszczenia w nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony. Grupa radnych wojewódzkich wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały – Apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uregulowania przepisów prawnych, związanych z reprywatyzacją i zmianami własnościowymi po 1945 roku. Jest on odpowiedzią na roszczenia spółki Giesche S.A. wobec nieruchomości na terenie Katowic (dzielnice Nikiszowiec i Giszowiec). Jest też wyrazem solidarności z działaniami Prezydenta Katowic Piotra Uszoka w celu obrony ładu prawnego i zasad współżycia społecznego. Apel został przyjęty jednogłośnie.