XVIII sesja Sejmiku

Radni odrzucili projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
Projekt budżetu przedstawił marszałek Janusz Moszyński. Planowane całkowite dochody Województwa w przyszłym roku miały wynieść ponad 1,6 mld zł. Stanowi to wzrost w stosunku do tegorocznego planu dochodów ogółem aż o 54 proc. Wynika to z dużego wzrostu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne, w tym głównie w związku z przyznaniem Województwu dotacji rozwojowej. Przyjęto także wyższy niż w obecnym roku dochód z subwencji ogólnej. Zaplanowano zmniejszenie natomiast dochodów własnych z planowanych 668 mln zł w bieżącym roku do 640 mln zł w przyszłym. Główną przyczyną jest obniżenie udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych. Wydatki zaplanowano na kwotę 1,8 mld zł. Zarząd Województwa zaproponował skierować największe środki na: transport i łączność (698,1 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (204,2 mln zł), kulturę fizyczną i sport (134,7 mln zł), zadania z zakresu polityki społecznej (139,3 mln zł), oświatę i wychowanie (121,4 mln zł), ochronę zdrowia (106,4 mln zł) oraz zadania w zakresie polityki społecznej, głównie związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (139,3 mln zł). Na administrację publiczną, w tym m.in. funkcjonowanie Biura w Brukseli, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także promocję Województwa Śląskiego planuje się wydać 113,9 mln zł. Deficyt budżetowy określono na 195,1 milionów złotych. Miał on być pokryty ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 120 mln zł, planowanego kredytu bankowego w wysokości 54,1 mln zł oraz spłat rat udzielonych pożyczek w wysokości 21 milionów złotych. ”Będzie to kolejny prorozwojowy budżet Województwa. Z roku na rok przeznacza się bowiem około 50 proc. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Kolejną cechą charakterystyczną projektu jest jego ukierunkowanie na optymalne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej.” – argumentował marszałek Janusz Moszyński. W opinii radnych Klubu Platformy Obywatelskiej każdy budżet powinien być narzędziem do realizacji opracowanych przez Zarząd Województwa i zaakceptowanych przez Sejmik celów i priorytetów, służących rozwojowi regionu. „Zarząd Województwa nie znalazł jednak czasu na przedstawienie ich radnym. Stąd też nie możemy skonfrontować projektu budżetu z wizją rozwoju Województwa.” – mówiła Gabriela Lenartowicz z klubu radnych PO. W podobnym tonie wypowiadał się Michał Czarski z klubu radnych Lewica i Demokraci, zwracając ponadto uwagę m.in. na stosunkowo wysokie wydatki na administrację w stosunku do wydatków na służbę zdrowia. „Niewielkie są także kwoty skierowane na promocję regionu, która miała należeć do priorytetowych działań województwa” – mówił radny Czarski. Piotr Spyra z Przymierza Prawicy powiedział, że klub ten nie poprze budżetu ponieważ Zarząd Województwa w obecnym składzie nie ma poparcia większości radnych Sejmiku. Radni z Prawa i Sprawiedliwości oraz Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej poparli projekt budżetu. Akcentowali zwłaszcza jego wzrost w stosunku do roku ubiegłego oraz proinwestycyjny charakter. W głosowaniu radni odrzucili projekt uchwały budżetowej przygotowanej przez Zarząd Województwa. Przeciwko niej głosowało 21 radnych, tyle samo było za przyjęciem, natomiast trzech wstrzymało się od głosu. Radni zdecydowali o przystąpieniu Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Starlamp” (Strategic area and land management policy) w latach 2008 – 2010. Projekt realizowany jest w ramach programu INTERREG IVC. Jego głównym celem będzie wymiana doświadczeń i know-how w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz ich ponownego wykorzystania na potrzeby gospodarcze, środowiskowe oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Partnerami Województwa Śląskiego w realizacji tego projektu będą Północna Nadrenia Westfalia, Region Nord Pas de Calais i Miasto Jőhvi (Estonia). Niemcy i Francuzi dysponują bowiem ogromnym doświadczeniem w rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Udało im się zmienić oblicza byłych regionów przemysłowych. Część terenów została przywrócona środowisku naturalnemu, a zabudowa przemysłowa przekształcona w muzea, teatry i centra kultury. Tereny o dobrej lokalizacji wykorzystano pod budownictwo mieszkaniowe. W ramach współpracy przewiduje się międzyregionalne warsztaty, seminaria i konferencje. Dokonywana będzie m.in. wymiana pracowników, wspólne sesje szkoleniowe oraz opracowywanie planów działania. Koszt udziału Województwa Śląskiego w projekcie wynosi 165 tys. euro, z czego wkład własny województwa – 24,8 tys. euro. Projekt jest bowiem w 85 proc. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Międzynarodowej INTERREG IVC. Województwo Śląskie przystąpi także do realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IVC. Stanowi on kontynuację współpracy w zakresie funduszy strukturalnych trzech regionów: Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii, Regionu Nord-Pas de Calais oraz Województwa Śląskiego. Celem przewodnim projektu jest realizacja założeń Strategii Lizbońskiej oraz Gőteborskiej. Współpraca będzie obejmowała cztery tematy przewodnie: Zmiany klimatyczne. MŚP, Zmiany Demograficzne, Kultura. Wkład finansowy Województwa Śląskiego wyniesie ponad 1 mln 200 tys. euro, który w 85 proc. zostanie zrefundowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego. Radni przystali na zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Chybiu przy ul. Wyzwolenia 3. Powodem likwidacji tej placówki jest jej trudna sytuacja finansowa. Do dyspozycji mieszkańców gminy pozostaną dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które zadeklarowały możliwość objęcia opieka lekarską i pielęgniarską pacjentów z likwidowanej przychodni. W obradach po raz pierwszy uczestniczył Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. Zadeklarował on wolę bliskiej współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego. Powiedział także, że w swej pracy będzie zmierzał do takiej restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego żeby jego kompetencje nie pokrywały się z zakresem prac Urzędu Marszałkowskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Podczas Sesji Marszałek Janusz Moszyński przedstawił projekt budżetu województwa na 2008 rok   Na sesję zaproszono Wojewodę Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka