Omówiono wdrażanie RPO

Obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Podczas spotkania omówiony został stan prac nad wdrażaniem RPO, przedyskutowano także kryteria wyboru projektów okresowy Plan Ewaluacji. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Bogusław Śmigielski W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach:
  • stanowiska Komitetu Monitorującego RPO dotyczącego zasad podziału środków puli konkursowej
  • przyjęcia kryteriów wyboru projektów do RPO za wyjątkiem działań dotyczących MŚP i pomocy technicznej
  • przyjęcia kryteriów do projektów kluczowych RPO
  • przyjęcia kryteriów wyboru projektów Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO
  • przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla wstępnej oceny Programów ozwoju Subregionów w ramach RPO
  • przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla działań 1.2, 3.1.1 i 3.2.1 do O. Do zadań Regionalnego Komitetu Monitorującego należy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów. Ponadto gremium to ocenia postęp w osiąganiu szczegółowych celów programu (na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucję zarządzającą), analizuje rezultaty oraz zatwierdzało roczne i końcowe raporty z jego wdrażania. Komitet jest odpowiedzialny także za przedkładanie instytucji zarządzającej propozycji zmian i analiz Regionalnego Programu Operacyjnego ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Regionalny Komitet Monitorujący, który został powołany 23 października br. przez Zarząd Województwa Śląskiego, swoje zadania wykonywać będzie do 2015 roku. Przewodniczy mu Marszałek Województwa Śląskiego. W jego skład weszli przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych. 19 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego powołał nowy skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.