Marszałkowie w Rybniku

Dyskutowano nad wprowadzeniem zintegrowanego i kompleksowego systemu gospodarki odpadami
W Rybniku zakończył się pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP. Posiedzeniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski. Przed rozpoczęciem prac prezydent Rybnika Adam Fudali zaprezentował swoje miasto, podkreślając perspektywy jego rozwoju. Problemy związane z porządkowaniem gospodarki odpadami w aspekcie obowiązujących uwarunkowań prawnych przedstawiła Ewa Gębicka-Matusz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zmiany prawno-organizacyjne w gospodarce odpadami są niezbędne dla wypełnienia przez Polskę zobowiązań unijnych. Niedotrzymanie umowy akcesyjnej pociąga za sobą bardzo poważne kary finansowe, które mogą sięgać nawet do 260 tys. euro dziennie. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) uchwalony przez Radę Ministrów w 2006 roku zakłada konieczność rozwoju przedsięwzięć związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów tak, by zagwarantować redukcję składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Niezbędna jest także pilna potrzeba rozwoju selektywnej zbiórki odpadów dla ich odzysku i recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych a także odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. „ Aby zapewnić szybką realizację tych celów nieodzowne jest termiczne przekształcanie odpadów. To jedyna szansa na wywiązanie się z zobowiązań wobec UE oraz spełnienia wymogu składowania odpadów bez organiki. Stwarza również możliwość wykorzystania energii tkwiącej w odpadach komunalnych w energetyce” – podkreśliła Ewa Gębicka-Matusz. Problematyka związana z utylizacją i składowaniem odpadów w szczególności dotyczy Województwa Śląskiego. W naszym regionie znajduje się około 40% śmieci wytwarzanych w skali kraju. Poważnym problemem są odpady biodegradowalne. Ok. 94% trafia na składowiska, reszta poddawana jest odzyskowi. Wzrasta także ilość osadów ściekowych. Najwięcej z nich powstaje w dużych miastach. Są one silnie skażone metalami ciężkimi. Innym problemem ekologicznym jest azbest. W Województwie Śląskim do usunięcia pozostało ok. 84 tys. ton. Tymczasem uporanie się z tym problemem natrafia na przeszkody ze strony samych mieszkańców, dla których wymiana pokryć dachowych z tego materiału jest nieopłacalna, mimo odpowiednich programów dofinansowania ze strony WFOŚiGW. Podczas dyskusji wskazywano na potrzebę przygotowania kampanii informacyjnej dotyczącej budowy instalacji termicznej przekształcania odpadów. W świadomości społecznej funkcjonuje bowiem nieprawdziwy obraz zagrożeń związanych z tą metodą utylizacji odpadów. W krajach Unii Europejskiej instalacje tego typu są powszechne, a odpady komunalne są źródłem energii odnawialnej, traktowanej na równi z energia słoneczną. Uczestnicy Konwentu przyjęli stanowisko w sprawie Zasad koordynacji współpracy Samorządów Województw z Agencja Płatniczą w ramach wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pierwszy dzień obrad prowadził wicemarszałek Zbyszek Zaborowski, Rybnik przedstawiał prezydent Adam Fudali (z lewej) Marszałkowie w drodze na obrady w Rybniku  Obrady zakończyły się koncertem uczniów rybnickiej szkoły muzycznej