Gminy górnicze o swoich problemach

W Wiśle odbyła się konferencja „Bariery legislacyjne gmin górniczych”
W dorocznym spotkaniu zorganizowanym przez „Stowarzyszenie gmin górniczych w Polsce” uczestniczyli m.in. marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Katowic Piotr Uszok, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz przedstawiciele gmin górniczych. Główny temat obrad dotyczył doświadczeń w restrukturyzacji Województwa Śląskiego oraz zagadnień legislacyjnych związanych z oczekiwanym kształtem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mówiono także o przywróceniu mechanizmów pomocowych dla gmin górniczych w ustawie restrukturyzacyjnej. Podczas spotkania marszałek Bogusław Śmigielski przedstawił zasady wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. „RPO to jeden z istotnych instrumentów polityki regionalnej. Powinien być pomocny dla gmin górniczych w rozwiązywaniu swoich problemów” - powiedział marszałek. Do głównych barier rozwojowych tych gmin zaliczył m.in. słabo zróżnicowaną strukturę gospodarczą, przedsiębiorstwa związane z przemysłem ciężkim i wydobywczym zależne na wahania koniunktury oraz problemy społeczne związane z przekwalifikowaniem zawodowym pracowników restrukturyzowanych zakładów. Dużym problemem jest koncentracja przemysłu ciężkiego, który powoduje zanieczyszczenie środowiska. Ze względu na swoją specyfikę gminy górnicze mogą sięgnąć po środki z RPO zapisane w priorytecie VI „Zrównoważony rozwój miast”. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych, powojskowych i miejskich. Ich głównym celem powinno być przywrócenie ładu przestrzeni publicznej i podnoszenie wartości substancji miejskiej poprzez nadawanie i przywracanie jej funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Wsparcie można uzyskać także na przygotowanie terenów inwestycyjnych. W ramach działań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych można uzyskać dofinansowanie na tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego. Natomiast w zakresie substancji mieszkaniowej istnieje możliwość realizacji projektów zmierzających ku zastępowaniu azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka. Problemy zdewastowanych obszarów gmin górniczych mogą być rozwiązywane również w ramach priorytetu V „Środowisko”, gdzie możliwe jest wsparcie dla projektów z zakresu rekultywacji obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze. (działanie 5.2. Gospodarka odpadami). Wartymi polecenia dla gmin są też działania edukacyjne w ramach priorytetu VIII „Infrastruktura edukacyjna”, pozwalające m.in. na rozwój kształcenia ustawicznego, które jest niezbędnym elementem zmian w wysiłkach na rzecz przystosowania się do zmian na rynku pracy i zapobieganie bezrobociu strukturalnemu (działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego).
Linki do stron zewnętrznych
Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce