Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Obrady przebiegały pod znakiem służby zdrowia
Radni debatowali na temat sytuacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski przedstawił radnym informację dotycząca funkcjonowania placówek w 2007 roku. Samorząd Województwa zarządza 56 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych wyniosły ok. 1,3 mld zł i były wyższe o 15 procent w stosunku do 2006 roku. Koszty ukształtowały się na poziomie 1,3 mld zł. Wzrosły w porównaniu do 2006 roku o ok. 12%. Strata wszystkich SP ZOZ wyniosła 48,6 mln zł i była niższa o ok. 22,2 mln w porównaniu z 2006 rokiem. Ogółem zobowiązania wymagalne według stanu na koniec września 2007 wyniosły 140 mln zł. Największe zobowiązania mają na swym kontach duże szpitale specjalistyczne, co jest związane z wysoką jakością i różnorodnością świadczonych usług. Nie jest to w pełni rekompensowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podczas sesji radni uchwalili „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008- 2010”. Zakłada on realizację działań mających na celu m.in. zwiększenie dostępności niepełnosprawnych do różnych form kształcenia oraz rozwój systemu rehabilitacji. Wspierane będą także inicjatywy mające na celu usprawnienie systemu informacji dotyczącej problematyki niepełnosprawnych w regionie, kształtowania właściwych postaw społecznych wobec tej grupy osób oraz tworzenie sieci współpracy organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych. Przyjęty „Wojewódzki program profilaktyki i promocji zdrowia” zakłada realizację 10 programów zdrowotnych związanych m.in. ze zdrowiem psychicznym, profilaktyką nowotworów, chorób układów krążenia, otyłości i chorób związanych z nadwagą oraz profilaktyką jaskry, która została uznana za chorobę społeczną XXI wieku. Promocja zdrowia kierowana jest do osób zdrowych w celu zwiększenia kontroli i utrzymania we właściwym stanie organizmu. Profilaktyka zdrowotna dotyczy zapobiegania występowania określonych chorób i jest kierowana głównie do osób z grup ryzyka. Z pakietu uchwał dotyczących ZOZ- ów nadzorowanych przez samorząd województwa radni przyjęli m.in. uchwały dotyczące utworzenia Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych w Szpitalu dla Nerwowo i psychicznie Chorych w Rybniku oraz utworzenia Poradni Chorób Metabolicznych, Ginekologicznej, Diabetologicznej oraz Gabinetu Chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. W trakcie sesji uchwalono zmiany w „Wieloletnim programie inwestycyjnym Województwa Śląskiego na lata 2008 i 2010 i po roku 2010”. Dotyczą one m.in. zwiększenia finansowania ze środków Województwa do 2010 roku zadaszenia widowni i infrastruktury technicznej Stadionu Śląskiego z 100 mln zł do 250 mln zł. Wprowadzono także nowe zadanie - zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach o wartości kosztorysowej 50,8 mln zł. na realizację projektu „Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego w ramach programu „Matka i Dziecko”. Inicjatywa będzie realizowana przez ŚlUW. Na projekt w bieżącym roku w budżecie Województwa Śląskiego zabezpieczono 762 tys zł. Sejmik przyjął także uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych: Gabrieli Lenartowicz – wybranej na prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zygmunta Klosy, który został szefem śląskiego oddziału Narodowego Funduszy Zdrowia. Zgodnie z prawem nie mogą oni łączyć nowych funkcji z mandatem radnego wojewódzkiego. Radni zapoznali się także z informacją dotyczącą koncepcji kształcenia w szkołach policealnych Województwa Śląskiego. Przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski analiza rekrutacji w okresie 1999–2007 pokazała preferencje edukacyjne wśród młodzieży wiążącej swą przyszłość zawodową ze służbą zdrowia, a także wykazała sukcesywnie zmniejszającą się liczbę oddziałów (mimo zwiększania oferty edukacyjnej). W opracowaniu zwrócono także uwagę na udział edukacji niepublicznej stanowiącej nasilającą się konkurencję dla szkolnictwa publicznego. Na podstawie doświadczeń związanych z nadzorem nad szkołami dokonano analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń szkolnictwa policealnego. Wynika z niej, iż stan szkolnictwa policealnego wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych. Polegać one będą na kontynuacji zmiany profilu edukacyjnego tych szkół, które od dawna postrzegane były głównie, jako jednostki kształcące przyszłe kadry pielęgniarek i położnych zasilających szpitale przede wszystkim aglomeracji katowickiej. Wśród propozycji wymienia się wyeliminowanie sytuacji, w których poszczególne szkoły konkurują między sobą o potencjalnych słuchaczy, zwiększenie nacisku na kształcenie w formach zaocznych oraz dążenie do stworzenia na bazie istniejących szkół większych ośrodków edukacyjnych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Na mównicy marszałek Bogusław Śmigielski Gratulacje dla radnej Gabrieli Lenartowicz Podziękowania dla radnego Zygmunta Klosy

Załączniki