Pierwsze efekty konkursów pilotażowych

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się II posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Obradom przewodniczył marszałek Bogusław Śmigielski.
Członkowie Podkomitetu zapoznali się z koncepcją ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma na celu jego bieżącą ocenę oraz osiągniętych rezultatów skuteczności, trwałości i efektywności, a także użyteczności podjętych w jego ramach działań. W naszym regionie zaplanowano na 2008 rok przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych. Podsumowano także, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, konkursy pilotażowe: Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Poddziałania 8.1.1. – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Na realizację tych projektów dostępna jest kwota 11 mln zł. W ramach Poddziałania 6.1.1 dofinansowanie uzyska minimum 6 projektów, które pozwolą na wsparcie ponad 460 osób pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Z kolei poprzez Poddziałanie 8.1.1. co najmniej 9 projektów uzyska dofinansowanie, co umożliwi podniesienie kwalifikacji ponad 760 osobom po 45 roku życia.