W kierunku społeczeństwa informacyjnego

Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego ocenił dotychczasowy stan prac nad dokumentem oraz zaakceptował wnioski wypracowane podczas warsztatów z ekspertami, spotkań z operatorami i przedstawicielami samorządów. Obradom przewodniczył marszałek Bogusław Śmigielski.
Prace warsztatowe obejmowały m.in. zagadnienia diagnozy społeczeństwa informacyjnego, wizji oraz celów i kierunków działań koniecznych do podjęcia w naszym regionie. Ponadto przystąpiono do wykonania inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej w województwie, której celem jest opis jej stanu w naszym regionie oraz planów jej rozbudowy w latach 2008 – 2013. Uzyskane dane posłużą także do ustalenia terenów o niskim stopniu nasycenia infrastrukturą teleinformatyczną, czyli zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” oraz identyfikacji barier w rozwoju usług szerokopasmowych. Przedstawiciele subregionów i operatorzy zwracali m.in. uwagę na potrzebę wyrównywania szans rozwoju w ramach całego regionu, uwzględnianie potrzeb społecznych oraz popieranie inwestycji wspierających rozwój usług szerokopasmowych. W tworzonej strategii zakłada się, że województwo śląskie w 2020 roku będzie regionem:
 • o wizerunku województwa sieciowego, otwartego i aktywnie współuczestniczącego w rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego,
 • z powszechnym multikanałowym dostępem do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – ICT,
 • którego mieszkańcy są w pełni świadomi możliwości, jakie stwarza rozwój ICT oraz posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania potencjału kreowanego w ramach społeczeństwa informacyjnego,
 • zapewniającym użyteczne, przyjazne i powszechne e-usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów,
 • znaczącym udziale sektora ICT w tworzeniu dochodu województwa,
 • który dzięki zbudowaniu gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego osiąga zrównoważony poziom rozwoju.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  W obradach uczestniczył marszałek Bogusław Śmigielski i Andrzej Baksik - dyrektor Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego