EURES T Beskidy

Trwają obrady Komitetu Sterującego partnerstwa transgranicznego EURES-T Beskidy, które wczoraj otworzył wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.
Rozmowy mają na celu ustalenie priorytetów funkcjonowania Partnerstwa. Omawiane kwestie dotyczą przede wszystkim wyboru nowego Koordynatora Partnerstwa, jak również powołania grup roboczych odpowiedzialnych za skuteczne działania EURES T Beskidy. Polsko – czesko – słowackie partnerstwo EURES-T Beskidy jest 22 partnerstwem w Unii Europejskiej i pierwszym w Polsce. Oficjalną działalność rozpoczęło 1 kwietnia br. Jego głównym celem jest wymiana informacji i porad na temat możliwości zatrudnienia, warunków życia i pracy oraz przyczynianie się do poprawy sytuacji na przygranicznych rynkach pracy. Działalność Partnerstwa finansowana jest z grantu Komisji Europejskiej. Mieszkańcy i pracodawcy regionów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji otrzymają poprzez EURES T Beskidy konkretną pomoc. Służby zatrudnienia z trzech krajów przekazywać będą informacje i służyć pomocą doradczą związaną z problematyką transgranicznego rynku pracy. Ułatwienia w szybkim znalezieniu zatrudnienia, bezproblemowym zakładaniu działalności gospodarczej, jak również zachęcanie do podejmowania kształcenia w sąsiednim kraju będą dużą szansą na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców na pograniczu polsko-czesko-słowackim. W spotkaniu uczestniczą m.in.: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Przemysław Koperski oraz zastępcy Komitetu Eleonora Nekorancova – dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Czadcy (Słowacja) oraz Libor Cerny – dyrektor Urzędu Pracy we Frydku – Mistku (Czechy). Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej reprezentuje Barbara Polańska-Siła, będąca jednocześnie krajowym Koordynatorem EURES.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.