Powołano Regionalny Komitet Sterujący dla Programu Phare 2000

Ustalono skład Regionalnego Komitet Sterujący dla Programu Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza
W dniu 4 września b.r. Zarząd Województwa Śląskiego powołał Regionalny Komitet Sterujący dla Programu Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza. W skład Regionalnego Komitetu Sterującego wchodzi 21 przedstawicieli samorządu województwa, powiatów i gmin oraz organizacji społecznych i gospodarczych. Funkcję Przewodniczącego pełni Marszałek Województwa. Zgodnie z regulaminem Programu Phare do zadań Regionalnego Komitetu Sterującego należy ocena i rekomendowanie Zarządowi Województwa projektów przygotowanych przez instytucje, które mogą otrzymać finansowanie z programu Phare. Program Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza zajmuje się zwiększeniem spójności społeczno-gospodarczej regionu poprzez rozwój zasobów ludzkich, pomoc dla sektora MŚP oraz inwestycje infrastrukturalne poprawiające konkurencyjność regionu. Na realizację programu Unia Europejska przeznaczyła 37,15 mln euro. Program będzie wdrażany w latach 2001-2002.
Skład Regionalnego Komitetu Sterującego dla Programu Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza
 1. Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego - Przewodniczący RKS
 2. Jan Sroka - Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (RPAO)
 3. Lucjan Kępka - Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego
 4. Jerzy Guła - Członek Zarządu
 5. Waldemar Jędrusiński - Członek Zarządu
 6. Elżbieta Pierzchała - Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Śląskiego
 7. Marta Świerniak - Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Śląskiego
 8. Jerzy Ciba - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego
 9. Anna Kruczek - Prezes KAFOS
 10. Andrzej Raj - Przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Województwa Śląskiego
 11. Wacław Marszewski - Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
 12. Lesław Jankiewicz - Rada OPZZ
 13. Witold Dzierżawski - Starosta Cieszyński
 14. Wiesław Bąk - Starosta Częstochowski
 15. Eugeniusz Wycisło - Starosta Mikołowski
 16. Jerzy Rosół - Starosta Wodzisławski
 17. Bogdan Traczyk - Prezydent Miasta Bielko-Biała
 18. Mariusz Żołna - Burmistrz Miasta Lędziny
 19. Adam Fudali - Prezydent miasta Rybnika
 20. Piotr Leksy - Zastępca Wójta Gminy Tworóg
 21. Andrzej Lech - Burmistrz Gminy Żarki