Jak zwiększać rynek pracy?

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja "Zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy, jako warunek rozwoju regionalnego Polski".
Podczas obrad zaprezentowano specyfikę śląskiego rynku pracy. Województwo śląskie jest obecnie na pierwszym miejscu w kraju pod względem najniższej stopy bezrobocia. Problemem pozostaje duże zróżnicowanie terytorialne stanu i natężenia bezrobocia, od bardzo niskiego w podregionie tyskim, to stosunkowo wysokiego w podregionie sosnowieckim. Goście z Wielkiej Brytanii przedstawili swoje doświadczenia w przeciwdziałaniu bezrobocia, w tym znaczenie osobistych doradców zawodowych w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy. Mówiono także o wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy. Konferencję otworzył członek Zarządu Województwa Mariusz Kleszczewski. Organizatorem spotkania było Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.