Sejmik obradował na XXVIII sesji

Radni za budową CEIBI, współpracą z Gruzją oraz poprawą sytuacji dzieci i młodzieży
Podczas obrad Sejmik upoważnił Zarząd Województwa do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010 – 2012 w wysokości do 20 mln zł na budowę „Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”. W placówce tej Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi uczelniami śląskimi kształcić będzie studentów na nowych kierunkach. Ponadto prowadzone w niej będą studia podyplomowe i kursy doskonalące. Celem projektu jest także koncentracja unikalnej i nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej w jednym ośrodku, zapewniającym dostęp do niej współpracującym uczelniom i przedsiębiorstwom z regionu. Całkowity koszt budowy Centrum wynosi 103 mln 750 tys., z czego ponad 60 proc. pochodzić będzie z funduszy unijnych. Kwota przekazana przez Zarząd (w połączeniu z środkami własnymi UŚ ok. 14,5 mln zł, oraz dotacja Chorzowa – 4 mln zł) pozwoli na staranie się o dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej. Podczas sesji przyjęto program operacyjny na lata 2008 – 2013 „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”. Wyniki analizy sytuacji społecznej dzieci i młodzieży w naszym regionie wskazują na potrzebę wzmacniania funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodzin, wspieranie działań na rzecz ich reintegracji oraz kształtowaniu postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw dziecka i rodziny. Celem programu jest wyrównanie szans wychowawczych i rozwojowych dzieci i młodzieży w poszczególnych częściach regionu. Działania te wspierane będą też poprzez wzmocnienie służb systemu wsparcia dziecka i rodziny. Sprzyjać to będzie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i wzrostowi kompetencji społecznych wśród młodzieży, a w przyszłości podjęciu przez nie odpowiedzialnego i samodzielnego życia. Radni przyjęli rezolucję w sprawie podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy z wybranym regionem Gruzji. Współpraca ma obejmować takie zagadnienia jak: wymiana młodzieży, szkolenia i staże dla urzędników administracji regionalnej, wspólne projekty edukacyjno-naukowe oraz nawiązanie relacji gospodarczych i kulturalnych. „W obliczu sytuacji, w jakiej znalazł się dziś naród gruziński, pamiętając o trudnych momentach w naszej historii, czujemy się zobowiązani do udzielenia wszechstronnej pomocy” – czytamy m.in. w rezolucji.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 O konieczności budowy CEIBI przekonywał Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. Wiesław Banyś  Na mównicy marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski