XXX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni wybrali nowego wicemarszałka, przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwalili zasady udzielania dotacji na ratowanie zabytków
Dzisiaj, 19 listopada radni wybrali Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Został nim dr Adam Stach z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z procedurą kandydaturę zgłosił marszałek Bogusław Śmigielski, informując, iż propozycja ta została zgłoszona przez Zarząd Wojewódzki PSL. Spośród 44 głosujących, 14 radnych było za, 18 wstrzymało się od głosu, a 12 był przeciw. Adam Stach zastąpił Mariana Ormańca – odwołanego ze stanowiska poprzedniej sesji Sejmiku. Nowo wybrany wicemarszałek podziękował za okazane zaufanie i zadeklarował chęć pracy dla dobra mieszkańców naszego województwa. Sejmik przyjął Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009. W jego ramach realizowane będą m.in. takie zadania, jak: popularyzacja i upowszechnianie dokonań Wojciecha Korfantego, upamiętnienie 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, pomoc hospicjom i współpraca z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego. Planowane jest też powołanie zespołu doradczego ds. zbiornika „Racibórz’ oraz stworzenie forum internetowego dotyczącego współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Samorząd województwa będzie pomagał organizacjom samorządowym w pozyskiwaniu środków przeznaczonych na wkład własny w ramach programów Unii Europejskiej. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2006 – 2009. Zaakceptowano także zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Celem takich dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Złożone wnioski o dotacje rozpatrywane będą w dwóch edycjach odbywających się na zasadach konkursu. Ponadto dokonano zmian w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Śląskiego. Rozdysponowano dodatkową kwotę 40 mln zł z budżetu państwa pomiędzy 20 zadań inwestycyjnych. Wprowadzono także zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, które m.in. doprecyzowują, aktualizują i ujednolicają zasady regulaminu.
Adam Stach urodził się 12 stycznia 1953 roku w miejscowości Troks (gmina Olkusz). Jest absolwentem Akademii Nauk Społecznych w Warszawie i doktorem nauk ekonomicznych tej uczelni. Jest biegłym sądowym w zakresie finansów i rachunkowości oraz doradcą podatkowym. W latach 1972 – 1977 pracował w Kombinacie Górniczo-Hutniczym w Bukownie i w Kopalni Olkusz. Od 1977 do 1982 roku był kierownikiem produkcji rolnej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Olkusz. Od 1982 do 1989 był prezesem Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Olkusz, gdzie zajmował się m.in. aktywizacją zawodową młodzieży bezrobotnej poszukującej pracy. W latach 1989 - 1993 był dyrektorem finansowym w przedsiębiorstwie MERBUD w Warszawie, a następnie w AGRO-COMPLEX w Mysłowicach. Od 1994 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowego „Audytor” w Mysłowicach, które jest uprawnione do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Adam Stach jest od 38 lat działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był radnym miasta i gminy Olkusz, gdzie przewodniczył Komisji Budżetu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Adam Stach - nowy wicemarszałek Województwa Śląskiego  Bogusław Śmigielski – marszałek Województwa Śląskiego i dwóch wicemarszałków Adam Stach i Zbyszek Zaborowski