Ostatnie posiedzenie WRZ

Zakończyła się II kadencja Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
Marszałek Bogusław Śmigielski uczestniczył w ostatnim posiedzeniu obecnej kadencji Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Marszałek podziękował członkom rady za pracę w tym gronie oraz wkład jaki wniosła rada w działania na rynku pracy w regionie, zwłaszcza przy zwalczaniu bezrobocia oraz wdrażaniu funduszy unijnych. Obradom przewodniczył Jacek Kwiatkowski – Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, obecni byli m.in. pierwszy Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Przemysław Koperski. Powoływana przez Marszałka Wojewódzka Rada Zatrudnienia działa od 2000 roku. Jej kadencja trwa 4 lata. Pierwsze posiedzenie obecnej rady odbyło się 6 grudnia 2004 roku. Od tego czasu zebrała się 18 razy. W skład 22 osobowej Rady wchodzą przedstawiciel wojewody, samorządu lokalnego, środowisk gospodarczych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczym i doradczym Marszałka. Do jej głównych zadań należy inspirowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy. Rada może także oceniać i składać wnioski dotyczące kierunków kształcenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie śląskim.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.