XXXV sesja Sejmiku

Pierwsze kroki w przekształceniu zakładów sprzętu medycznego w spółki prawa handlowego
Radni podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu i Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w spółki prawa handlowego pracowników tych zakładów. Stwarza to możliwości rozwoju tych firm poprzez rozszerzenie dotychczasowej działalności. Za przekształceniem tych jednostek w spółki pracownicze przemawiają przesłanki prawne, ekonomiczne i społeczne, m.in.: ich dobra kondycja finansowa, brak zobowiązań i konieczności ich pokrycia przez organ założycielski, pozytywne opinie rad społecznych, pisemne poparcie związków zawodowych i opracowane plany dalszego rozwoju tych placówek. Przyjęto regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem programu stypendialnego jest wsparcie dla studentów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, w rodzinach, w których dochód na głowę nie przekracza 504 zł netto lub 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Program obejmuje obszary zmarginalizowane tj. obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszarów poprzemysłowych oraz powojskowych wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Według szacunków wsparcie w wysokości ok. 350 zł miesięcznie może uzyskać od 6,5 do 9 tys. studentów. Sejmik wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 400 tys. zł gminie Kuźnia Raciborska na wykonanie prac związanych z zadaniem „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”. Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o charakterze ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Z inicjatywą szerszego niż dotychczas udostępnienia turystom szlaku Cystersów wystąpiło województwo dolnośląskie, do którego dołączyły: wielkopolskie, opolskie, śląskie i małopolskie. W naszym regionie znajduje się jeden obiekt związany z działalnością Cystersów. Jest to Zespół Klasztorno-Pałacowy wchodzący w skład Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Prace obejmą m.in. : budowę parkingów, przygotowanie punktów informacji dla turystów, budowę międzyregionalnej sieci infokiosków informujących o wspólnym dziedzictwie kulturowym itp. Radni wysłuchali informacji na temat bezpieczeństwa publicznego w województwie śląskim. W minionym roku dokonano 153 tys. przestępstw, tj. o blisko 10 proc. mniej niż w 2007 roku. Wzrosła także ich wykrywalność. Dotyczy to niemal wszystkich kategorii przestępstw, przy czym wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się udział nieletnich w ogólnej liczbie wykroczeń wobec prawa. Spada liczba wypadków drogowych, lecz niepokojąco wysoka i nadal rosnąca jest liczba zatrzymanych kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem interwencji straży pożarnej. W minionym roku było ich 54 tys. Zmienia się ich charakter, coraz częściej strażacy służą pomocą specjalistyczną, a rzadziej interweniują przy pożarach. Informacje o bezpieczeństwie publicznym przedstawili: Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Biel i Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Rączka
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Podczas sesji mandat objął nowy radny - Krzysztof Rybka  Sytuację w województwie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego omówił Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Rączka