Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Śląskiego za rok 2008
Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2008, radni stosunkiem głosów 31 do 15 udzielili Zarządowi Województwa absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Budżet własny Województwa został wykonany w 89% po stronie wydatków. Wzrost w wydatkach nastąpił w działach: transport i łączność, ochrona zdrowia oraz rolnictwo i łowiectwo. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił marszałek Bogusław Śmigielski. Sejmik przyjął „Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do 2015 roku”. Jej celem jest silniejsze wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej, ze stałym zwiększaniem dostępu do Internetu oraz dyskontowaniem przez lokalne społeczności korzyści wynikających z dostępu do informacji i wiedzy. Realizacja Strategii umożliwi sprawny przepływ informacji i podniesie jakość usług świadczonych w obszarze administracji publicznej, przedsiębiorstw, edukacji i ochrony zdrowia, a także kultury i turystyki. Uchwalono „Program rozwoju bazy sportowej”, który zapewnia dofinansowanie inwestycji sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Tegoroczny limit środków dla Województwa Śląskiego Minister Sportu i Turystyki określił na kwotę 21,8 mln zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Marszałek Bogusław Śmigielski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008  Kwiaty dla Skarbnik Województwa Elżbiety Stolorz-Krzisz za dobre zarządzanie finansami regionu