List Marszałka do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

11 grudnia 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, wysłał na ręce Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Pana Michała Żemojdy list dotyczący sytuacji w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych
Treść listu:
Katowice, dnia 11 grudnia 2001 Szanowny Pan Michał Żemojda Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
Szanowny Panie Prezesie, Zarząd Województwa Śląskiego z oburzeniem przyjął informację o podjętej decyzji Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych dotyczącej zwiększenia kwoty wyrównania finansowego na rok 2001 o 138 mln zł co oznacza, że taką kwotę Śląska Regionalna Kasa Chorych będzie musiała przekazać innym kasom. System ubezpieczenia zdrowotnego oparty na zasadzie solidaryzmu społecznego wymaga aby kasy o lepszej kondycji finansowej wspierały inne kasy. Czyniąc zadość tym zasadom Śląska Kasa przekazała już kwotę 205 mln zł. Wymieniane 138 mln zł Śląska Kasa ma przekazywać w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku 2002, w którym to roku będzie wypłacała innym kasom równocześnie kwotę 425 mln złotych. W regionie funkcjonuje 298 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ponad 1200 podmiotów niepublicznych. Tak duży potencjał zapewnia jego wykorzystanie nie tylko na potrzeby regionu, ale również w skali ponadregionalnej i krajowej. Oznacza to również, iż w zakładach opieki zdrowotnej znajduje zatrudnienie ponad 20 tysięcy mieszkańców Śląska. Od 1999 roku w śląskiej służbie zdrowia przeprowadza się procesy restrukturyzacyjne. Przekazanie zakładów opieki zdrowotnej w gestie samorządów bez zagwarantowania środków finansowych samorządom spowodowało, iż finansowanie restrukturyzacji opiera się na środkach pochodzących z Kasy. Podjęta w bieżącym roku decyzja o blokadzie środków finansowych przekazywanych do ochrony zdrowia w ramach Programów Osłonowych i Restrukturyzacyjnych w dużej mierze zachwiała budżetami jednostek. Skutki finansowe rozpoczętych procesów restrukturyzacyjnych w całości obciążają budżety zakładów. Odebranie kolejnych pieniędzy wskutek decyzji Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych doprowadzi do destabilizacji sytuacji finansowej całej śląskiej służby zdrowia, a co za tym idzie wzrostu bezrobocia, pogorszenia warunków i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W trosce o zdrowie publiczne, organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia w Województwie Śląskim Zarząd Województwa Śląskiego wnosi o uchylenie decyzji Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o zwiększeniu kwoty wyrównania finansowego Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych. Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów Z poważaniem Jan Olbrycht Marszałek Województwa Śląskiego