Powstaną Koleje Śląskie

Podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę o powołaniu spółki „Koleje Śląskie"

W ten sposób samorząd województwa stanie się jednoosobowym właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym o wartości 15 mln zł.

Jej celem będzie wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich.
Województwo Śląskie poprzez swoją spółkę zapewni pełne sprawowanie funkcji organizatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Atutem tego rozwiązania będzie możliwość organizowania przewozów według własnej koncepcji. Zarząd Województwa będzie mógł także lepiej nadzorować działalność i finanse spółki. Pozwoli to na uściślenie jej rzeczywistych kosztów i przychodów, co będzie miało istotny wpływ na wysokość kwot przeznaczanych na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wniesiony przez Województwo Śląskie do spółki wkład pieniężny przekazywany będzie na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych.

„Pomysł na spółkę wynikał głównie z konieczności uzupełnienia obecnej oferty przewozowej - nie wszystkie relacje okazują się być opłacalne dla obecnego przewoźnika, a ich deficytowość wykracza poza możliwości płatnicze Województwa. Nowa spółka będzie funkcjonowała jedynie na wybranych trasach. Zakładamy, że działalność na mniejszą skalę generować będzie mniejsze koszty, umożliwi większą elastyczność i mobilność, a także pozwoli na pełniejszą kontrolę nad przewoźnikiem. Przejęcie poszczególnych linii do obsługi zależeć będzie od ilości potrzebnego taboru, pod uwagę brane będą też kryteria zapotrzebowania, rentowności oraz dostępności alternatywnych środków transportu. Faza rozruchowa będzie miała charakter testowy, a jej głównym celem będzie obliczenie rzeczywistych kosztów przewozowych w różnych częściach województwa" - powiedział marszałek Bogusław Śmigielski.

Rejestracja spółki ma potrwać do połowy czerwca. Faza rozruchowa potrwa ok. półtora roku. Tyle czasu jest bowiem wymagane dla przygotowania niezbędnej infrastruktury do funkcjonowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych certyfikatów i uprawnień. Potem rozpocznie się pełna działalność.

Województwo Śląskie posiada w spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o., która jest jedynym przewoźnikiem w komunikacji pasażerskiej na skalę województwa, 16 890 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Trudna sytuacja spółki Przewozy Regionalne uniemożliwia pełne zaspokojenie potrzeb przewozowych w Śląskiem. Własny przewoźnik - Koleje Śląskie - uzupełni powstałą lukę i usprawni komunikację pasażerską.

Podczas Sesji Radni przyjęli także aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020". Potrzeba zmian wyniknęła głównie z pojawiających się nowych wyzwań związanych z obecnością Polski w UE. W wyniku prac nad aktualizacją sformułowano wizję rozwoju, która podkreśla konieczność podniesienia jakości usług publicznych oraz rozwoju zaawansowanej technologicznie gospodarki regionu.

Podjęto też uchwały o likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach. Kontynuację udzielanych świadczeń medycznych zapewnią utworzone przez pracowników spółki kapitałowe.

Radni zadecydowali również o przystąpieniu Województwa Śląskiego do Sieci Innowacyjnych Regionów Europy. Jest to organizacja utworzona w maju 2009 roku, która powstała na bazie doświadczeń 200 regionów europejskich. Celem Sieci jest rozwój współpracy i wymiany wiedzy na temat regionalnej polityki innowacyjności.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
     Członek Zarządu Mariusz Kleszczewski przedstawił informację na temat realizacji przekształceń w jednostkach ochrony zdrowia