Co dalej z terenami poprzemysłowymi?

Środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wykorzystane zostaną do rekultywacji terenów poprzemysłowych
Analiza aktualnych informacji dotyczących terenów poprzemysłowych w regionie była tematem posiedzenia zespołu ds. programu zagospodarowania terenów poprzemysłowych Obecni na spotkaniu przedstawiciele instytucji zajmujących się terenami poprzemysłowymi określili obecny stan wiedzy na ten temat i zaprezentowali swoje dotychczasowe działania. Ustalono, iż do połowy maja sporządzony zostanie raport określający potrzeby i możliwości rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz ich przygotowania do dalszych inwestycji. „Podjęcie tej inicjatywy związane jest z możliwością wykorzystania w perspektywie dwóch, trzech lat środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” – powiedział po spotkaniu Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka. „Środki te mogą być wykorzystane do przygotowania terenów poprzemysłowych pod przyszłe inwestycje, zwłaszcza do oczyszczenia terenów zdegradowanych i skażonych” – dodał Kępka. W czasie posiedzenia dyskutowano nad możliwościami finansowania konkretnych przedsięwzięć. Omawiano także doświadczenia gmin i podstawowe problemy prawne. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa – Waldemar Jedrusiński i Jerzy Guła oraz przedstawiciele Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. Zadaniem powołanego w lutym br. zespołu jest m.in. kompletowanie informacji dotyczących terenów poprzemysłowych w województwie, współdziałanie z gminami i agencjami rozwoju lokalnego oraz wymiana doświadczeń z zagranicznymi regionami współpracującymi w tym zakresie z Województwem Śląskim.