Śląskie pozyskuje nowe środki

22 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł złożyły powiatowe urzędy pracy - to efekt starań Marszałka Województwa Śląskiego o wykorzystanie rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z inicjatywy  marszałka 20 powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego złożyło łącznie 22 wnioski i tym samym do regionu może trafić ponad 26 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na programy dla bezrobotnych z obszarów dotkniętych tegoroczną powodzią , jak też dla osób zwolnionych z zakładów pracy. Dzięki pozyskanym środkom wsparcie może otrzymać prawie 1900 mieszkańców naszego regionu.

Przypominamy, że od początku lipca osoby bezrobotne pracują na rzecz wielu śląskich gmin i powiatów przy usuwaniu skutków powodzi. Osoby te zatrudniane są w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych dzięki wcześniej pozyskanym 13,7 mln zł. Ta kwota pozwoliła zaktywizować prawie 2 tys. osób. To także wynik współpracy Zarządu Województwa i samorządów lokalnych w staraniach o pozyskanie tych środków.

Jednocześnie powiatowe urzędy pracy do 6 sierpnia mają czas na przygotowanie kolejnych projektów nakierowanych na pomoc osobom korzystającym z ministerialnych środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na każdy z tych programów w skali kraju ministerstwo przeznaczyło po 150 mln zł.